Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Tidig upptäckt av symtomgivande cancer

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en syste­matisk litteraturöversikt undersökt om det finns metoder för att snabbare få en diagnos efter att en person upptäcker det första symtom som kan tyda på cancer samt om det finns sådana metoder som är kostnadseffektiva.

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Slutsatser

 • När fotografi(er) av misstänkta hudförändringar bifogas remiss till specialistsjukvården förkortas tiden till omhändertagande och diagnos­besked. Specialistvården kan också planera omhändertagandet på ett bättre sätt, vilket kan spara resurser.
 • Informations- och utbildningsinsatser till befolkningen ökar med­vetenheten och kunskapen om cancer och tidiga symtom. Detta gäller upp till två år efter insatsen och särskilt om den är personligt anpassad. Studier med längre uppföljningstid saknas.
 • I den litteratur som identifierats går det inte att avgöra om information och utbildning till befolkningen och vidareutbildning av vårdens professioner leder till att diagnos kan ställas i ett tidigare sjukdomsskede eller om det minskar dödligheten. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
 • Snabbspår och särskilda mottagningar för att utreda misstänkta cancersymtom leder till att diagnosbesked kan ges tidigare till de som utreds i snabbspåret. Tidsvinsten är några veckor.

Trots inrättande av snabbspår får de flesta patienter sin cancer­diagnos genom utredning inom ordinarie sjukvård på grund av att de inte uppfyllt kriterierna för utredning i snabbspår. Det finns tecken på att skapandet av sådana snabbspår kan ta resurser från personer som utreds i den ordinarie sjukvården och att utredningstiden därmed blir längre för dessa efter det att snabbspår har införts. Risken för sådan undanträngning måste beaktas om snabbspår införs och när de utvärderas.

 • Kampanjer med rekommendation till kvinnor att själva undersöka sina bröst som screeningmetod påverkar inte dödligheten i bröstcancer. Dock ökar antalet diagnostiska och kirurgiska ingrepp.
 • Det går inte att bedöma förhållandet mellan nytta och kostnad för metoder för tidig upptäckt av symtomgivande cancer i den litteratur som identifierats.
 • Förekomsten av symtom som kan tyda på cancer i den svenska befolkningen är inte känd. Det är okänt hur många som utreds för misstänkt cancer och hur många som skulle ha kunnat få en tidigare diagnos. Omfattningen av fördröjning av cancerdiagnoser är med andra ord okänd.
 • Fler och bättre studier behövs för att kunna bedöma effekterna av införande av snabbspår för patienter som utreds inom respektive utanför dessa.
 • För den etiska bedömningen av åtgärder som syftar till tidigare diagnostik behövs bättre kunskap om deras psykologiska och sociala effekter. Detta gäller även för dem som sedan inte får en cancerdiagnos.

Citera denna rapport: SBU. Tidig upptäckt av symtomgivande cancer. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 222. ISBN 978-91-85413-63-8.

Pressmeddelande

Fotografi till hudläkare ger snabbare vård vid hudcancer

Personer med misstänkta hudförändringar kan få snabbare diagnos om allmänläkaren fotograferar hudförändringen och bifogar bilden med remissen till specialistmottagning. Det är en av slutsatserna i SBU:s senaste rapport som granskar forskningen om hur cancer kan upptäckas tidigt.

Läs pressmeddelandet

Tre frågor till Björn Cedermark, ordförande för projektet

Vilken är den viktigaste slutsatsen i rapporten?

Att diagnostiken och eventuell behandling av tumörmisstänkta hudförändringar kan snabbas upp genom att bifoga fotografier av den misstänkta förändringen till remissen som skickas till specialistläkare. På så sätt kan man undvika onödiga läkarbesök och operationer vilket gör att fler patienter kan nå specialitläkare fortare.

Vad hoppas du ska hända i vården?

Att man i hela hälso- och sjukvården snabbt skapar tekniska och administrativa förutsättningar för att rutinmässigt kunna skicka fotografier av tumörmisstänkta hudförändringar tillsammans med remissen till t ex hudkliniker.

Var det något resultat du själv blev överraskad av i rapporten?

Jag blev förvånad över att det fanns så pass lite publicerad forskning av rimligt god vetenskaplig kvalitet inom området.

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Kristina Bengtsson Boström
 • Björn Cedermark (ordförande)
 • Sven Ove Hansson
 • Mikael Lilja
 • Martin Malmberg
 • Louise Olsson
 • Karin Terstappen
 • Hans Thulesius

SBU

 • Jan Adolfsson
 • Agneta Brolund
 • Anders Norlund
 • Maria Skogholm
 • Sigurd Vitols

Externa granskare

 • Knut Holtedahl
 • Maria Lindström
 • Peter Vedsted
Sidan publicerad