Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Skattning av njurfunktion

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Att bedöma njurfunktionen på ett tillförlitligt sätt har stor betydelse för att kunna fatta bra beslut om behandling. Det mått som bäst beskriver hur väl njurarna fungerar är filtrationshastigheten i glomeruli (glomerular filtration rate, GFR). Att mäta GFR är komplicerat, resurs- och tidskrävande. GFR kan istället skattas (estimeras) från ett blodprov med hjälp av formler (eGFR), som är baserade på plasmakoncentrationen av kreatinin eller cystatin C. Kreatinin bildas i muskler som en nedbrytningsprodukt från kreatin, medan cystatin C är ett litet protein som bildas i nästan alla kroppens celler.

Det råder osäkerhet och olika uppfattningar om vilka biomarkörer och vilka formler som ger den noggrannaste skattningen av GFR, och praxis varierar. Det har också ställts frågor om olika metoders kostnadseffektivitet. Syftet med rapporten är att granska hur noggrant olika formler baserade på kreatinin, cystatin C eller en kombination av båda markörerna skattar GFR i olika patientgrupper. Vilken grad av noggrannhet som krävs i olika kliniska situationer och den direkta nyttan för patientens hälsa har inte värderats.

Citera denna SBU-rapport: SBU. Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 214. ISBN 978-91-85413-53-9.

Pressmeddelande

Kombinerat test uppskattar njurarnas funktion

SBU granskar i en ny rapport hur man bäst uppskattar njurarnas funktion. Rapporten visar att det noggrannaste sättet att uppskatta njurfunktionen är att använda en kombination av två substanser. Metoden är särskilt användbar för barn och för vuxna med försämrad njurfunktion.

Läs pressmeddelandet

Program för skattning av GFR baserat på plasma-kreatinin, kön och ålder för individer ≥18 år

Program för skattning av GFR baserat på plasma-kreatinin, kön och ålder för individer ≥18 år

skattning_gfr_SBU.xls

 

Uppdatering 2018-05-13.

Formeln för lean body mass (LBM) vid skattning av absolut GFR med Lund-Malmöformel med LBM (LM-LBM) är ändrad från James till Boers formel, då LBM med James formel går mot noll för höga BMI; se Nyman et al. Acta Radiologica 2017;58:367-375.

Skattning av relativt GFR (mL/min/1,73 m2) baseras på plasmakreatinin, kön och ålder samt absolut GFR (mL/min) genom omräkning med Dubois formel baserad på längd och vikt. Programmet innehåller två formler, 1) den reviderade Lund-Malmöformeln (LM-reviderad) och 2) den ursprungliga Lund-Malmöformeln med skattad lean body mass baserad på längd och vikt (LM-LBM), som bör användas vid BMI <20 kg/m2. Båda formlerna finns utan och med makrofunktion (knapp för nollställning av data). Slutligen finns en formelsamling där man kan jämföra resultaten av skattat relativt GFR med olika formler. Resultatet för Cockcroft-Gaults formel, som primärt ger absolut GFR, är omräknat till relativt GFR med Dubois formel.

Om du har problem med att ladda ner programmet kontrollera att makrofunktionens säkerhetsnivå i excel är inställd på medel i din dator.

Programmet utarbetat av Ulf Nyman

Sidan publicerad