Ont i ryggen, ont i nacken

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Utvärderingens syfte

Har förekomst av ont i ryggen förändrats i Sverige under 1990-talet? Har förekomsten av olika former av ryggont förändrats? Är ont i ryggen lika vanligt förekommande i hela Europa?

Vilka utrednings- och behandlingsmetoder har visat sig effektiva?

Vilka behandlingsstrategier kan föreslås med hänsyn till nytta, kostnader och risker?

Vilken betydelse har sociala, psykologiska respektive individuella faktorer för förekomst av ont i ryggen?

Vilken är samhällskostnaden för ont i ryggen i Sverige och några andra länder?

Påverkar försäkringssystemets utformning sjukfrånvaron?

Finns likheter mellan olika europeiska länder? 

Metod

Systematisk litteraturöversikt av kvalitetsgranskade studier publicerade sedan 1989. Beräkningar och analyser av samhällskostnader för ont i ryggen.

Rapportens innehåll

Denna rapport består av två volymer. I den första redovisas evidens om sociala, psykologiska och individuella faktorers inverkan på problemet samt hur smärta uppstår, hur vanligt förekommande det är och vad man vet om möjligheterna att förebygga ryggproblem. I den andra volymen redovisas tillgänglig evidens om kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av ont i ryggen, tillgängliga fakta om kostnadseffektiviteten i olika behandlingsmetoder samt de totala samhällsekonomiska kostnaderna för syndromen nack- och ländryggsmärta. Därutöver redovisas en översikt av försäkringssystemen i olika Europeiska länder.

Citera denna SBU-rapport:
SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 145/1. ISBN 91-87890-60-7.

SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 145/2. ISBN 91-87890-65-8.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2000-01-01
Rapportnr: 145/1, 145/2