Måttligt förhöjt blodtryck

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

De förändringar som gjorts i uppdateringen av rapporten "Måttligt förhöjt blodtryck" redovisas på en erratalista. Det ändrade Kapitel 10 är tryckt och kan beställas separat (nr 170/1U).

Förord till den reviderade blodtrycksrapporten (nätversion)

SBU publicerade sin rapport om Måttligt förhöjt blodtryck i oktober 2004. Relativt snart efter att den kom ut publicerades nya studier som påverkade några av slutsatserna i rapporten.

SBU beslutade därför att göra en uppdatering av rapporten och inkludera de nya behandlingsstudier som hade tillkommit och som uppfyllde inklusionskriterierna.

Totalt åtta nya studier har nu tillförts rapporten. Detta har medfört att justeringar har gjorts i SBU:s sammanfattning och Kapitel 4. Kapitel 10 har kompletterats med de nya studierna; även andra förändringar har gjorts.

Huvudförfattare till det nya Kapitel 10 har varit Thomas Kahan och Karin Manhem. I uppdateringen av rapporten har också deltagit Helena Dahlgren (projektledare), Ulf de Faire, Bo Hedblad, Paul Hjemdahl, Lars Lindholm, Mats Persson, Ewalotte Ränzlöv (projektassistent) och Kurt Svärdsudd.

Syfte

Ny version av SBU:s rapport om Måttligt förhöjt blodtryck från 1994. Rapporten innehåller bl a kapitel om förekomst av hypertoni i Sverige, hypertoni och risk, resultaten av de stora behandlingsstudierna, livsstilsaspekter, biverkningar och livskvalitet, hypertoni och effekter på njurar, metobola aspekter, högt blodtryck och effekter på vänsterkammarhypertrofi samt ekonomiska aspekter m m.

Metod

Systematisk litteraturöversikt över de olika områdena. Metaanalys av genomgången av vänsterkammarhypertrofi. Vissa kapitel av orienterande karaktär utan systematisk litteraturgenomgång.

Citera denna SBU-rapport: 

SBU. Måttligt förhöjt blodtryck, volym 1. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 170/1. ISBN 91-87890-97-6.

SBU. Måttligt förhöjt blodtryck uppdatering 2007. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2007. SBU-rapport nr 170/1U. ISBN 978-91-85413-19-5.

Ladda ner rapport
Denna rapport består av flera volymer:
Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2004-10-13
Uppdaterad: 2007-04-02
Rapportnr: 170
https://www.sbu.se/170