Material för fyllningar och fissurförseglingar inom barn- och ungdomstandvården – en systematisk översikt

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Denna systematiska översikt sammanfattar det vetenskapliga stödet för dentala material som används vid lagning och fissurförsegling av tänder på barn och ungdomar. Översikten ska ge ett kunskapsstöd och vänder sig främst till tandvårdspersonal.

Denna publikation är ursprungligen publicerad av Socialstyrelsen. I och med SBU:s utvidgade uppdrag från 1 juli 2015 tar SBU över uppgiften från Socialstyrelsen att även utvärdera det vetenskapliga stödet inom socialtjänsten.

Sammanfattning

Det finns en mängd olika dentala material som kan användas för fyllningsterapi och för fissurförseglingar inom barn- och ungdomstandvården. Det kan vara svårt för den enskilde klinikern att avgöra vilket dentalt material som lämpar sig bäst för olika patienter och behandlingssituationer. Syftet med denna systematiska översikt är att ge tandvårdspersonalen ett vetenskapligt stöd för valet av fyllnings- och fissurförseglingsmaterial inom barn- och ungdomstandvården.

Översikten visar att

  • fissurförsegling av ocklusala fissurer på permanenta molarer med resinbaserat material eller med glasjonomercement skyddar mot karies (begränsat vetenskapligt underlag)
  • det går inte att bedöma om något eller några av fissurförseglingsmaterialen ger ett bättre skydd mot karies än de andra då evidensgraderingen för varje materialjämförelse baseras på få studier samt att det saknas studier för vissa jämförelser
  • det går inte att bedöma om något eller några fyllningsmaterial är bättre än ett annat vid restaurering av kaviteter hos barn och ungdomar (otillräckligt vetenskapligt underlag).

Slutsatserna, som baseras på ett otillräckligt eller begränsat vetenskapligt underlag, kommer med stor sannolikhet att påverkas av framtida forskningsresultat. Det finns därför goda skäl att verka för att kontrollerade kliniska studier med god studiedesign initieras för att utvärdera överlevnad för olika fyllningsmaterial respektive kariesförbyggande effekt för olika fissurförseglingsmaterial.

Ladda ner rapport

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2014-01-22
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: SoS 2014-1-22
https://www.sbu.se/sos_2014122
Sidan publicerad