Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Material för fyllningar och fissurförseglingar inom barn- och ungdomstandvården – en systematisk översikt

Denna systematiska översikt sammanfattar det vetenskapliga stödet för dentala material som används vid lagning och fissurförsegling av tänder på barn och ungdomar. Översikten ska ge ett kunskapsstöd och vänder sig främst till tandvårdspersonal.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Publicerad: Rapportnr: SoS 2014-1-22 https://www.sbu.se/sos_2014122

Denna publikation är ursprungligen publicerad av Socialstyrelsen. I och med SBU:s utvidgade uppdrag från 1 juli 2015 tar SBU över uppgiften från Socialstyrelsen att även utvärdera det vetenskapliga stödet inom socialtjänsten.

Sammanfattning

Det finns en mängd olika dentala material som kan användas för fyllningsterapi och för fissurförseglingar inom barn- och ungdomstandvården. Det kan vara svårt för den enskilde klinikern att avgöra vilket dentalt material som lämpar sig bäst för olika patienter och behandlingssituationer. Syftet med denna systematiska översikt är att ge tandvårdspersonalen ett vetenskapligt stöd för valet av fyllnings- och fissurförseglingsmaterial inom barn- och ungdomstandvården.

Översikten visar att

  • fissurförsegling av ocklusala fissurer på permanenta molarer med resinbaserat material eller med glasjonomercement skyddar mot karies (begränsat vetenskapligt underlag)
  • det går inte att bedöma om något eller några av fissurförseglingsmaterialen ger ett bättre skydd mot karies än de andra då evidensgraderingen för varje materialjämförelse baseras på få studier samt att det saknas studier för vissa jämförelser
  • det går inte att bedöma om något eller några fyllningsmaterial är bättre än ett annat vid restaurering av kaviteter hos barn och ungdomar (otillräckligt vetenskapligt underlag).

Slutsatserna, som baseras på ett otillräckligt eller begränsat vetenskapligt underlag, kommer med stor sannolikhet att påverkas av framtida forskningsresultat. Det finns därför goda skäl att verka för att kontrollerade kliniska studier med god studiedesign initieras för att utvärdera överlevnad för olika fyllningsmaterial respektive kariesförbyggande effekt för olika fissurförseglingsmaterial.

Sidan publicerad