Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer

Effekter, biverkningar samt upplevelser av vård

En systematisk litteraturöversikt

SBU har utvärderat effekter och risker för biverkningar av vanligt använda läkemedel vid artrossmärta, smärtsam diabetesneuropati och smärta vid kotkompression hos äldre personer. Vi har också utvärderat risken hos äldre personer för akut njurpåverkan respektive gastrointestinala blödningar och sår med NSAID-preparat samt opioider och risken för fall. Dessutom har vi utvärderat upplevelser från vården av äldre personer med smärta. Slutligen har vi identifierat hälsoekonomiska och etiska aspekter samt genomfört en praxisundersökning med avseende på läkemedelsförskrivning inom området.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Slutsatser

 • Läkemedel mot vanliga och långvariga smärttillstånd hos äldre1 personer har en mycket liten effekt på gruppnivå jämfört med placebo. NSAID och opioider kan dessutom orsaka ovanliga men allvarliga biverkningar. Samtidigt kan en del individer ha nytta av behandlingen, som idag erbjuds till många äldre personer.
 • I studier med kvalitativ metodik har äldre1 personer med smärta upplevt att de blir förbisedda i mötet med vården på grund av att de är gamla. De har känt att de blir förringade och inte tagna på allvar. Det kan därför vara motiverat att undersöka, problematisera och vid behov förbättra vårdpersonalens inställningar och attityder till smärta hos äldre.
 • I studier med kvalitativ metodik har såväl personal inom vård och omsorg som äldre1 personer med smärta upplevt att vårdpersonal har bristande kunskaper om smärta och smärtbehandling. Äldre personer har också upplevt att det finns brister i kommunikationen med vårdpersonalen. Detta motiverar att undersöka kunskapsläget hos vårdpersonal om smärta och smärtbehandling av äldre och ta ställning till om denna kunskap behöver förbättras.
 • Det behövs välgjorda studier av smärtlindrande läkemedel hos äldre personer som är multisjuka. Hittills har denna grupp oftast uteslutits ur sådana studier.

1 För beskrivning av de ingående studiepopulationernas ålderssammansättning och hantering av dessa vid bedömning av det vetenskapliga underlagets tillförlitlighet, se sammanfattningens resultatavsnitt.

Citera denna rapport:

SBU. Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer – effekter, biverkningar samt upplevelser av vård: en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU Utvärderar 315. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/315

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Annica Kihlgren, Professor Omvårdnadsvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet.
 • Carl-Olav Stiller, Docent, Överläkare Klinisk farmakologi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna.
 • Christer Norman, Specialist i Allmänmedicin, Salems Vårdcentral, Ledamot Region Stockholms Läkemedelskommitté.
 • Dagmar Westerling, docent i Anestesiologi, Intensivvård och Smärtlindring vid IKVL, Lunds Universitet. Specialist i Smärtlindring samt i Anestesiologi och Intensivvård, Överläkare Smärtcentrum, AnOpIva kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad.
 • Sten Landahl, Professor Geriatrik, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet (till 180901).
 • Siv Söderberg, Professor Omvårdnad, Institutionen för omvårdnad, Mittuniversitetet.

Sakkunnig Praxisundersökning

 • Gunnar Ljunggren, F.d. överläkare och medicinsk rådgivare, Enheten för Analys och Utvärdering, Region Stockholm. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

SBU

 • Jonatan Alvan, projektledare
 • Sigurd Vitols, biträdande projektledare
 • Agneta Pettersson, biträdande projektledare
 • Sara Fundell, projektadministratör
 • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
 • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
 • Anna Ringborg, hälsoekonom (till 190501)
 • Johanna Wiss, hälsoekonom (från 190901)

Pressmeddelande

Läkemedelsbehandling hos äldre personer med smärta bör följas upp

Läkemedel mot vanliga och långvariga smärttillstånd hos äldre har en mycket liten effekt på gruppnivå, och är förknippade med olika risker för biverkningar.

Läs pressmeddelandet

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Smärta – särskilt viktigt väga in läkemedelsrisker för äldre

Hos äldre personer med vanliga, långvariga smärttillstånd ger NSAID och opioider på gruppnivå mycket liten lindring utöver placebo. Samtidigt finns det alltid risk för ovanliga men allvarliga biverkningar. ”Följden borde bli: följ upp individuellt och överväg annan behandling om effekten är klen”, säger Christer Norman i SBU:s projektgrupp.

Läs artikeln
Sidan publicerad