Kosttillägg för undernärda äldre

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Undernäring är vanligt bland äldre personer inom hela vård- och omsorgssektorn. Med en åldrande befolkning kan denna problematik komma att öka under de kommande decennierna. Ett vanligt sätt att förebygga och behandla undernäring är att ge den äldre personen kosttillägg, innehållande energi och protein, som ett komplement till den vardagliga kosten. Vi har sammanställt forskning om vilka effekter kosttillägg har för äldre personer (70 år eller äldre) som är undernärda eller som tillhör en grupp med ökad risk för undernäring.

Slutsatser

  • Generellt sett saknas det tillförlitliga vetenskapliga resultat om nyttan och riskerna med kosttillägg för äldre personer som är undernärda eller som tillhör en riskgrupp. Det finns dock undantag. I ett fåtal studier har man redovisat en liten ökning av handgreppsstyrka respektive kroppsvikt. Dessa resultat behöver dock bekräftas i nya studier med bättre vetenskaplig metodik.
  • Möjliga ogynnsamma effekter på hälsan behöver kartläggas systematiskt i nya studier.
  • Det finns exempel från olika håll i landet som tyder på att praxis varierar i hur kosttillägg används respektive subventioneras. Någon aktuell och tillförlitlig kartläggning av detta finns emellertid inte.
  • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma eventuella hälsoekonomiska effekter.

Citera denna rapport: 
SBU. Kosttillägg för undernärda äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 228. ISBN 978-91-85413-69-0.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2014-11-05
Rapportnr: 228
https://www.sbu.se/228