Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Barn i utsatta situationer kan under kortare eller längre perioder behöva placeras i en annan familj. Bland barn som växer upp i familjehem är det vanligare med psykisk och fysisk ohälsa. Det är därför viktigt att veta om stödinsatser till barn och familjehemsföräldrar kan hjälpa barnen.

Slutsatser

 • Insatser till familjehems­placerade barn och familjehems­föräldrar kan förbättra barnens psykiska och fysiska hälsa, sociala situation, livskvalitet samt placeringars stabilitet. På grund av olikheter mellan insatserna och studiernas vetenskapliga utformning går det inte att avgöra vilka insatser eller vilka delar av insatserna som är verksamma.

 • För följande tre specifika insatser finns något säkrare kunskap om effekter:
  – Attachment and Biobehavioral Catch-up är en utbildning för familjehems­föräldrar som kan minska vissa psykiska symtom hos barnen
  – Föräldradelen av programmet Incredible Years kan minska barns beteende­problem och öka familjehems­föräldrars förmåga att klara föräldrarollen
  – Take Charge är en special­pedagogisk insats till ungdomar som kan förbättra deras själv­bestämmande, utbildningsgång och möjligheter till arbete.
  För övriga 15 insatser i denna utvärdering räcker inte underlaget för att bedöma effekten. Att det saknas sådan kunskap om insatserna behöver inte betyda att de är verkningslösa.

 • Ingen av de insatser som används i Sverige har utvärderats i en studie. I Sverige läggs tonvikten på att utreda familjers lämplighet och att utbilda dem. Att erbjuda stödinsatser till barn eller familjehems­föräldrar under barnens placering är mindre vanligt. Personer som har växt upp i familjehem, deras föräldrar och familjehems­föräldrar efterlyser stöd till barn och familjehem under placeringen.

 • Det behövs forskning som undersöker effekten av insatser inom familjehemsvård. Samtliga insatser som identifierades i litteratur­översikten bör rimligtvis kunna användas i Sverige men deras effekter behöver följas upp och utvärderas i en svensk kontext. De insatser som redan förekommer i Sverige behöver också utvärderas och undersökas vetenskapligt. Det behövs även studier som belyser kostnads­effektivitet i insatser för svenska förhållanden.

Citera denna rapport: SBU. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 265. ISBN 978-91-88437-07-5.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2017-09-13
Rapportnr: 265
https://www.sbu.se/265