Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska aspekter

SBU och Socialstyrelsen har överenskommit att SBU ska utvärdera effekter av hormonbehandling vid könsdysfori samt i vilken mån man väljer att avsluta behandlingen. Rapporten är ett underlag till Socialstyrelsens regeringsuppdrag om ett nytt nationellt kunskapsstöd ”Stöd, utredning och hormonbehandling vid könsinkongruens hos barn och ungdomar” som publiceras samtidigt. Det nya kunskapsstödet är en uppdatering av Socialstyrelsens ”God vård av barn och ungdomar med könsdysfori” som publicerades år 2015.
Bedömning av etiska och hälsoekonomiska aspekter har inte ingått i överenskommelsen med Socialstyrelsen.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Sammanfattning och slutsatser

SBU har granskat det vetenskapliga underlaget för hormonbehandling, pubertetshämmande och könskonträr, av barn och unga med könsdyfori.

  • Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma effekter på könsdysfori, psykosociala förhållanden, kognitiv funktion, kroppsmått, kroppssammansättning eller ämnesomsättning av pubertetshämmande eller könskonträr hormonbehandling hos barn och ungdomar med könsdysfori.
  • Det finns ett visst stöd på gruppnivå för att pubertetshämmande hormonbehandling (GnRH) förlångsammar den benuppbyggnad som kan förväntas ske under den följande puberteten (låg tillförlitlighet) men att den vid starten av behandling uppnådda bentätheten bibehålls (låg tillförlitlighet).
  • Det finns ett visst stöd på gruppnivå för att ungdomar som fått pubertetshämmande hormonbehandling, under en följande könskonträr hormonbehandling med östrogen eller testosteron, återhämtar bentätheten (låg tillförlitlighet), men det går inte att avgöra om bentätheten på sikt kommer helt upp i nivå med unga i den omgivande befolkningen.
  • Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma hur ofta ungdomar, efter det att psykologisk/psykiatrisk och medicinsk utredning har inletts på grund av psykosociala problem som har ansetts bero på könsdysfori, väljer att inte påbörja eller att frivilligt avbryta pubertetshämmande eller könskonträr hormonbehandling.

Behov av uppföljning och forskning

Sammanhållna data som beskriver förloppet för dem som söker för och får en könsdysforidiagnos i Sverige är önskvärda.

Randomiserade studier av hormonbehandling vid könsdysfori saknas. Sådana studier är önskvärda men troligen svåra att utföra.

I observationsstudierna med mätningar före och efter start av behandling har man vanligen analyserat data på gruppnivå. Det vore önskvärt att också förändringar hos de enskilda personerna analyseras liksom att man förutom medelvärden också visar fördelningen av värden i de studerade grupperna.

Utgångspunkt i studierna bör vara pubertetsstadium (biologisk mognad) och inte enbart kronologisk ålder.

Observationer under längre tid är önskvärda, särskilt när det gäller återhämtning av bentäthet vid könskonträr hormonbehandling efter pubertetshämmande hormonbehandling, psykosociala effekter och ändrad uppfattning om könsidentitet eller avbrott av behandling.

Studier under längre tid av personer som avslutar pubertetshämmande hormonbehandling utan att fortsätta med könskonträr hormonbehandling är önskvärda.

Rapporten

Till rapporten Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga

Denna rapport är ett underlag till Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Stöd, utredning och hormonbehandling vid könsinkongruens hos barn och ungdomar”.

 

Citera denna rapport:

SBU. Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 342. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/342

Bilaga Ånger och detransition

Ånger och detransition vid könsdysfori. Uppdaterad litteratursökning. Förutom ånger behandlas också detransition i denna bilaga.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Könsdysfori: Flera oklara effekter av hormonbehandling av unga

Med undantag av viss kunskap om inverkan på skelettet, ger forskningen få besked om effekter av hormonbehandling för barn och unga med könsdysfori, konstaterar SBU.

Läs artikeln
Sidan publicerad