Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Demenssjukdomar

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Syfte

Avsikten med SBU-projektet om demenssjukdomar är att med utgångspunkt från systematisk sökning och granskning av publicerad vetenskaplig litteratur fastställa kunskapsläget avseende demenssjukdomar i vidare bemärkelse: förekomst av demens, riskfaktorer för utveckling av demenssjukdom, utredningar av demenssjukdom, omvårdnad, etiska överväganden, språk och kultur (etnicitet), läkemedelsbehandling samt hälsoekonomiska aspekter på utredning och behandling.

Målsättning med rapporten

Med rapporten om demens är avsikten:

 • att ge stöd åt sjukvårds- och omvårdnadspersonal i arbetet med att utreda och behandla personer med demenssjukdom
 • att analysera etiska värdegrunder och kunskaper om omvårdnad till dem som vårdar demenssjuka
 • att belysa anhörigas viktiga roll som vårdare av anhörig med demenssjukdom
 • att ge politiker och andra beslutsfattare ett vetenskapligt underlag för beslut om inriktningen av demensvården.

Rapporten består av tre delar:

 • Dementia – Etiology and Epidemiology (vol 1)
 • Dementia – Diagnostic and Therapeutic Interventions (vol 2)
 • Dementia – Caring, Ethics, Ethnical and Economical Aspects (vol 3)

Projektgrupp

Demensprojektets ordförande har varit professor Olof Edhag, Anders Norlund har varit projektledare och Ingrid Håkanson projektassistent.

Expertgruppen har haft följande bemanning:

 • Etiologi: Doc Elisabet Englund, Prof Lars Gustafson, Doc Elisabet Londos, Doc Magnus Sjögren, Prof Anders Wallin, Dag Årsland
 • Epidemiologi: Doc Hedda Aguero-Eklund, Prof Laura Fratiglioni, Doc Eva von Strauss
 • Diagnostik: Doc Ove Almkvist, Doc Kaj Blennow, Prof Knut Engedal, Doc Aki Johanson, Prof Lars-Olof Wahlund, Prof Gunhild Waldemar
 • Behandling: Doc Sture Eriksson, Doc Johan Fastbom, Doc Ingvar Karlsson, Doc Lena Kilander, Prof Jan Marcusson, Doc Anders Wimo
 • Omvårdnad, etik, etnicitet: Prof Kenneth Asplund, Fil Dr Liisa Palo-Bengtsson, Prof Sirkka-Liisa Ekman, Prof Mona Kihlgren, Prof Astrid Norberg
 • Hälsoekonomi: Doc Anders Wimo, Anders Norlund
 • Metaanalyser: Doc Bengt Brorsson
Sidan publicerad