Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Behandlingstid vid borreliainfektion

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Sammanfattning och slutsatser

SBU:s bedömning av kunskapsläget

Borrelia är den vanligaste fästingburna infektionen på norra halvklotet. Infektionen kan yttra sig på flera sätt. Det vanligaste är en karakteristisk ringformad hudrodnad, så kallad erythema migrans. Betydligt mindre vanligt är neurologiska yttringar eller ledpåverkan, så kallade neuroborrelios respektive borreliaartrit. Enligt gällande svenska rekommendationer behandlas borreliainfektion med antibiotika i 10–14 dagar. Syftet med denna rapport är att undersöka om det finns evidens för att längre tids behandling med antibiotika är mer effektiv än den som rekommenderas i Sverige idag.

Slutsatser

 • Det behövs bättre forskning om lämplig behandlingstid. Nytta och risker måste jämföras i välgjorda studier. Idag går det inte att avgöra om antibiotika i mer än 10–14 dagar förbättrar behandlingsresultatet för patienter med erythema migrans.
 • Inte heller vid neuroborrelios, borreliaartrit eller kvarstående symtom efter borreliainfektion är det möjligt att avgöra om längre tids antibiotikabehandling har betydelse.
 • Vid längre tids behandling (>21 dagar) med antibiotika (ceftriaxon) via central venös infart finns en inte oväsentlig risk för allvarliga och potentiellt livshotande komplikationer.

Metod och population

Borreliainfektion (eng. Lyme borreliosis eller Lyme disease) behandlas med antibiotika. För vuxna med erythema migrans rekommenderas i Sverige fenoximetylpenicillin i 10 dagar. För behandling av neuroborrelios och borreliaartrit rekommenderas doxycyklin alternativt ceftriaxon i 10–14 dagar. För gravida och barn finns särskilda rekommendationer (Appendix 1). Populationen i denna rapport är i första hand personer som har blivit infekterade med borrelia efter fästingbett och som fått erythema migrans, neuroborrelios eller borreliaartrit. En ytterligare population är personer med kvarstående symtom efter genomgången och behandlad borreliainfektion.

Patientnytta

SBU tillämpar det internationellt utarbetade evidensgraderingssystemet GRADE för att sammanfatta resultaten. En sammanställning av de studier som utgjorde underlag för gradering av evidensstyrka samt skälen till nedgradering framgår av Table 1.

Evidensgraderade resultat

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om 20 dagars antibiotikabehandling är effektivare än 10–14 dagars behandling för patienter med erythema migrans (+000).
 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om längre tids antibiotikabehandling är mer effektiv än 14 dagars behandling för patienter med neuroborrelios respektive borreliaartrit (+000).
 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om antibiotika är effektivt för behandling av patienter med kvarstående symtom efter påvisad och behandlad borreliainfektion (+000).

Etiska aspekter

Med tanke på sjukvårdens begränsade resurser och risken för undanträngningseffekter ska vården vara evidensbaserad och styrd av medicinska behov. En följd av detta kan bli att patientens upplevda behov och önskemål hamnar i konflikt med professionen, som dessutom måste väga risken för att skada patienten mot en ibland osäker nytta av en behandling. Sådana konflikter förekommer när det gäller borrelia, framför allt avseende patienters önskemål om längre tids behandling (månader till år). En slutsats i rapporten är att det inte finns evidens för nyttan av längre tids behandling, eftersom det saknas välgjorda studier som undersöker effekten av längre tids behandling med antibiotika för patienter med kvarstående symtom efter påvisad och behandlad borreliainfektion. Däremot finns risk för allvarliga komplikationer i samband med längre tids behandling. Det är viktigt att ge saklig information till patienter som efterfrågar sådan.

Ekonomiska aspekter

Kostnaden för behandling av erythema migrans är låg och utgörs främst av priset för antibiotika. För neuroborrelios är kostnaden högre. Baserat på en studie från Sverige är medelkostnaden per patient med neuroborrelios cirka 43 000 kronor. Eftersom det saknas evidens för att längre tids behandling är effektivare än kortare tids behandling, är det inte möjligt att göra en relevant analys av kostnadseffektiviteten.

Table 1 Summary of findings table and quality of evidence of the effect of antibiotic treatment of varying length for Lyme borreliosis.

 
Klicka för förstoring

Gradering av styrkan i det vetenskapliga underlag som en slutsats grundas på görs i fyra nivåer enligt GRADE:

Starkt vetenskapligt underlag (++++). Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++0). Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag (++00). Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+000). När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Evidensgraderingen enligt GRADE grundar sig i första hand på studier med hög eller medelhög kvalitet om sådana finns. Finns det både randomiserade kontrollerade studier (RCT) och observationsstudier av samma kvalitet grundar sig evidensgraderingen på RCT.

SBU Alert bedrivs i samverkan med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Citera denna SBU Alert-rapport: SBU. Behandlingstid vid borreliainfektion. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport nr 2013-05. ISSN 1652-7151. http://www.sbu.se

Pressmeddelande

Oviss nytta av längre tids behandling med antibiotika vid borreliainfektion

SBU:s senaste granskning handlar om borreliainfektion. Rapporten visar att det är ovisst hur länge behandling med antibiotika ska pågå för att vara så effektiv som möjligt. Längre tids behandling innebär viss risk för allvarliga komplikationer som blodpropp.

Läs pressmeddelandet

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Pia Forsberg, professor, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
 • Katharina Ornstein, med dr, överläkare, Hässleholms sjukhusorganisation, Region Skåne

SBU

 • Ingegerd Mejàre, professor emirita, projektledare från 2013-05-01
 • Christel Hellberg, med dr, projektledare från 2012-10-01 t o m 2013-04-30
 • Frida Mowafi, med dr, biträdande projektledare t o m 2013-03-25
 • Anna Attergren Granath, projektadministratör
 • Agneta Brolund, informationsspecialist
 • Thomas Davidson, hälsoekonom

Granskare

 • Sven Britton, professor emeritus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Lars Hagberg, professor, Infektionskliniken SU/Östra, Göteborg
 • Björn Ohlsen, professor, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Sidan publicerad