Behandling av sömnbesvär hos vuxna

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Slutsatser

 • När man väljer att behandla sömnbesvären med läkemedel är det angeläget att förskrivaren i första hand väljer preparat som är dokumenterat effektiva. Kortvarig behandling med zolpidem, zopiklon och zaleplon – substanser som är besläktade med bensodiazepin – medför jämfört med placebo att patienten somnar snabbare och får längre total sömntid. Sådan behandling innebär en viss risk för biverkningar. Risken för utveckling av beroende är större för individer som redan har annan beroendesjukdom eller psykisk sjukdom.
 • Psykologiska behandlingsmetoder i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och annan beteendeterapi leder till att patienten somnar snabbare och inte är vaken lika länge under natten. Även sömnkvaliteten blir bättre. Om man vill satsa mer på psykologiska behandlingsmetoder förutsätts att fler terapeuter utbildas.
 • Såväl sömnbesvären i sig som läkemedelsbehandling av dessa kan öka risken för fallolyckor hos äldre. Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bedöma dessa riskers storlek och inbördes samband.
 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av alternativa och komplementära metoder för behandling av sömnbesvär. Tillgängliga studier är få och av bristfällig kvalitet. Detta gäller såväl medikamentella metoder (valeriana och olika örtmediciner) som andra metoder (akupunktur, yoga, m m).

 

Citera denna SBU-rapport: SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2010-05-12
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 199
https://www.sbu.se/somnbesvar

Pressmeddelande

Psykoterapi eller medicin hjälp för sömnlösa när egenvård inte räcker

Sömnbesvär är vanligt och behandlas i första hand med ändrad livsstil eller egenvård. Om detta inte hjälper, kan kortvarig medicinering eller olika slags beteendeterapi göra nytta. När läkemedel används är det angeläget att välja preparat som är bevisat effektiva.

Läs pressmeddelandet

Rättelse till ett följebrev till rapporten

I ett följebrev till rapporten ”Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt” (2010), som skickades ut i augusti, finns tyvärr en felaktig formulering. Den korrekta texten är:

”Det finns inte tillräckligt mycket forskning för att SBU ska kunna dra några slutsatser om effekten av komplementär- och alternativmedicinska metoder som örtmediciner, akupunktur och yoga.”

SBU beklagar att formuleringen blev fel.

Presentation av rapporten

Bilagor

Bilaga 1–4 Sökstrategier, Granskningsmallar och formulär för dataextraktion, Exkluderade studier, Praxisundersökning – Enkätformulär.

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Ragnar Asplund, Docent, Forsknings- och utvecklingsenheten, Jämtlands läns landsting, Östersund
 • Kristina Bengtsson Boström, Med dr, Vårdcentralen Billingen, Skövde
 • Jan-Erik Broman, Docent, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Ove Dehlin, Professor emeritus, Geriatriska avdelningen, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
 • Jerker Hetta (ordförande), Professor, Psykiatri sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Markus Jansson-Fröjmark, Fil dr, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, Örebro
 • Lena Mallon, Med dr, Säters sjukhus, Säter
 • Ulf Rydberg, Professor emeritus, Psykiatri, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 • Torbjörn Åkerstedt, Professor, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

Adjungerade för det hälsekonomiska kapitlet

 • Thor-Henrik Brodtkorb, Fil kand, Hälsoekonom, CMT/IMH, Linköpings universitet, Linköping
 • Thomas Davidson, Fil dr, Hälsoekonom, CMT/IMH, Linköpings universitet, Linköping

Adjungerad för etiska kapitlet

 • Gert Helgesson, Docent, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet, Stockholm

SBU

 • Susanna Axelsson (biträdande projektledare), Odont dr
 • Ingemar Eckerlund (projektledare), Fil dr
 • Jonas Lindblom, Farm dr
 • Ewalotte Ränzlöv (projektassistent)
Sidan publicerad