Granskningsmallar

På denna sida har vi samlat granskningsmallar för att granska risk för bias i olika typer av studier samt SBU:s etiska vägledningar. Syftet är dels att tillgängliggöra de granskningsmallar och vägledningar som SBU arbetar med och använder, dels att hänvisa vidare i de fall SBU inte har någon specifik mall. Majoriteten av de mallar vi använder är framtagna av internationella organisationer som vi i vissa fall har översatt till svenska.

Att granska risk för bias i studier är ett kritiskt steg när man ska göra en systematisk översikt. I trädstrukturen nedanför kan du leta dig fram till den studietyp som du är intresserad av att granska. I varje ruta anges vilken typ av studier som du kan hitta granskningsmallar för om du klickar på den.

 • Genom att klicka på en ruta med ett plus-tecken får du upp undergrupper av den studietyp som rutan innehåller.
 • Genom att klicka på en ruta med en pil i får du upp länkar och information om olika mallar för den studietyp som rutan anger.
 • För studietyper som SBU inte arbetar med lämnar vi förslag på olika internationella websidor där det finns fler mallar.
 • Under övrigt hittar du SBU:s etiska vägledningar.

Äldre mallar som tidigare använts av SBU, men inte längre är aktuella kan du hitta i vårt arkiv. Vanliga frågor och svar som handlar om granskningsmallarna finns längre ner på den här sidan under rubriken Vanliga frågor och svar.

 • Granskningsmallar och vägledningar

    • Experimentella interventionsstudier (2)

     • Kontrollerade studier (2)

    • Observationsstudier (2)

     • Kontrollerade studier (3)

    • Tester och bedömningsmetoder (3)

    • Kvantitativ (intervention, exponering samt diagnostik) (3)

Vanliga frågor och svar

Val av mall

Sammantagen bedömning av risk för bias

 • Den samlade bedömningen grundar sig på överväganden om hur riskerna påverkar utfallet totalt sett och det finns ingen exakt formel för denna bedömning. Som tumregel gäller följande för låg respektive hög risk för bias:

  • För att utfallet ska bedömas ha låg risk för bias totalt sett, ska risken ha bedömts som låg i samtliga riskområden.
  • För att utfallet ska bedömas ha hög risk för bias totalt sett ska risken vara hög i minst ett riskområde eller studien ha måttlig risk i flera riskområden.
 • De mallar som används av SBU och internationellt använder sig inte längre av poängsystem, eftersom olika frågor kan ha olika stor betydelse och påverka slutbedömningen på olika sätt, beroende på vilket område som undersöks.   

Granskningsmallar för systematiska översikter

 • SBU använder olika mallar beroende på projekt och typ av systematisk översikt. För projekt som svar från SBU:s Upplysningstjänst och SBU:Kartlägger där vi ibland granskar 100-tals översikter behövdes något förenklad mall som var lätt och snabb att använda. Resultatet blev Snabbstar, som är en mall för att översiktligt granska systematiska översikter. Snabbstar är uppbyggd med frågor från AMSTAR men i ett flöde med de viktigaste frågorna först. Detta gör att man kan spara tid i sin granskning.  För systematiska översikter av kvalitativa studier finns det specifika aspekter att ta hänsyn till och därför har SBU tagit fram granskningsmallar även för detta.

 • Tidigare använde SBU framför allt granskningsmallen AMSTAR, men har nu mer och mer gått över till att använda granskningsmallen ROBIS. ROBIS är framtagen för att kunna användas för systematiska översikter med eller utan metaanalys som gäller intervention, diagnostik, prognos eller etiologi. Vi bedömer att man med ROBIS kan göra en mer grundlig granskning men att den kräver mer träning och har därför valt att behålla båda mallarna på vår webb.

 • SBU använder framför allt ROBIS för att granska översikter och har inte haft behov av att översätta AMSTAR 2. Men såväl AMSTAR 2 som ROBIS är båda lämpliga granskningsmallar för att granska systematiska översikter

Granskningsmallar för interventionsstudier

 • Val av mall beror på den övergripande frågan för projektet och inte på hur forskarna analyserat resultaten i de enskilda studierna.

  Exempel: En övergripande fråga i en systematisk översikt gäller effekten av träning på recept. Om frågan gäller (A) vilken effekt det har att hälso-och sjukvården skriver ut ett recept vid ett specifikt tillstånd är de som gör översikten intresserade av effekten att tilldelas en intervention och väljer ITT varianten som de sedan applicerar på samtliga inkluderade studier. Om frågan gäller (B) effekten av  den träning som genomförts för de som fått recept utskrivet är de som gör översikten intresserade av effekten att fullfölja en intervention och väljer PP- varianten som de sedan applicerar på samtliga inkluderade studier. PP- varianten är också mest lämplig om man tittar på negativa effekter och biverkningar.

  I fall (A) kommer inkluderade studier som enbart presenterar en per protocol analys med största sannolikhet att bedömas ha hög risk för bias i riskområde 2, då de analyserar och presenterar resultat som kan vara snedvridna utifrån vår övergripande fråga. Mer utförlig information om detta finns i den fullständiga vägledningen till RoB 2 och ROBINS-I.

Övriga frågor

 • SBU rekommenderar att man använder de senast uppdaterade versionerna.

 • Till varje rapport lägger vi de mallar som använts som bilaga. Mallarna utvecklas och uppdateras mallarna kontinuerligt. Detta innebär att om mallen enbart finns som bilaga är det inte en mall som vi fortfarande använder, eller så har mallen anpassats till det specifika projektet. En del mer generella äldre mallar kan du hitta i vårt arkiv.

   

 • I de fall det finns en lämplig internationellt framtagen granskningsmall använder SBU i första hand denna. I en del fall saknas det en lämplig mall och för dessa har SBU  utvecklat en egen.

 • Mejla den i så fall till registrator@sbu.se!