Visselblåsare

SBU strävar efter att upprätthålla en god förvaltningskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens. SBU:s elektroniska visselblåsarkanal är ett led i organisationens arbete med att förebygga och upptäcka missförhållanden samt att skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden.

Visselpipa

Via SBU:s visselblåsarkanal kan visselblåsare rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom SBU, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Rapporteringskanalerna ska inte användas för mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Kontakta i sådana fall SBU:s registratur. Dina egna arbets- eller anställningsförhållanden räknas i de flesta fall inte som missförhållanden av allmänt intresse. Kontakta i stället din närmaste chef, arbetsmiljöombud eller HR-funktion.

Hur går rapportering till?

Genom intern rapportering

Intern rapportering syftar till att ge personer möjlighet att slå larm om missförhållanden som är av allmänintresse. Det går att visselblåsa internt genom tre olika kanaler:

 1. Du kan använda SBU:s elektroniska visselblåsarkanal. Rapportering kan även göras via telefonsvar: 0771401653.
 2. Kontakta muntligen visselblåsarfunktionens mottagare det vill säga SBU:s jurist eller HR-funktion som nås via vår reception på 08-412 32 00.
 3. Ett fysiskt möte. Om du vill ha ett fysiskt möte, behöver du först ta kontakt med SBU:s jurist eller HR-funktion via e-post, brev eller telefon.

Vem administrerar SBU:s elektroniska visselblåsarkanal?

SBU:s visselblåsarkanal, är ett säkert system som tillhandahålls av den till SBU oberoende parten KPMG AB (”KPMG”). Visselblåsarkanalen är helt fristående från SBUs intranät och externa webbplats och kan motta rapporter dygnet runt.

Du kan välja att rapportera anonymt eller att framträda med dina personuppgifter. Ingen kontoregistrering behövs för att göra en rapport, men det underlättar vidare utredning av ärendet och/eller uppföljning av ärendets status. För att säkerställa din anonymitet sparar KPMG AB inte IP-adresser eller annan metadata. Systemet skyddar även rapporten och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.

Hur går rapportering till via SBU:s visselblåsarkanal?

 1. Du kan använda SBU:s elektroniska visselblåsarkanal. Rapportering kan även göras via telefonsvar: 0771401653.
 2. Om du önskar att föra fortsatt dialog och/eller följa status i ärendet tilldelas du ett unikt ärendenummer och lösenord för att kunna följa ärendet i visselblåsarkanalen. Uppgifterna behöver sparas på ett säkert sätt.
 3. KPMGs mottagningsenhet tar emot ärendet (och bekräftar mottagandet om du har skapat ett konto för vidare kontakt eller lämnat kontaktuppgifter på annat sätt) inom sju dagar.
 4. KPMGs mottagningsenhet gör en initial bedömning av ärendet.
 5. Rapporten och den initiala bedömningen vidarebefordras till de inom SBU förutbestämda kontaktpersonerna för vidare hantering och åtgärdsplanering. KPMG säkerställer att en rapport inte vidarebefordras till någon inom SBU som berörs av rapporten.
 6. SBU beslutar om eventuella åtgärder.
 7. Återkoppling lämnas till dig som rapporterat, om du har skapat ett konto eller lämnat kontaktuppgifter på annat sätt.

Genom extern rapportering

Extern rapportering fokuserar på arbetsrelaterade missförhållanden inom vissa särskilt utpekade sektorer eller verksamhetsområden. Rätten att visselblåsa externt gäller för alla som kan använda SBU:s interna kanaler samt för alla som ännu inte har påbörjat ett uppdrag hos SBU eller har avslutat ett uppdrag på SBU. Du kan visselblåsa externt på tre olika sätt:

 1. Om du inte är trygg med att anmäla direkt till SBU, eller har rapporterat men inte fått återkoppling inom utsatt tid, kan du kontakta någon av de myndigheter som är behöriga att ta emot externa rapporter. Du ska rapportera till Arbetsmiljöverket om sådana sakområden som ingen annan myndighet ansvarar för.
 2. Direkt till EU:s institutioner
 3. Offentliggörande genom att till exempel meddela uppgifter till en intresseorganisation eller på social media. För att du ska omfattas av visselblåsarlagens skydd vid ett offentliggörande måste du först ha rapporterat till en extern behörig myndighet som inte har uppfyllt kraven på uppföljning av rapporten eller ha annan skälig anledning.

Läs SBU: riktlinje för visselblåsare i sin helhet här för mer information.