Utvärdering av att ta det första läkemedlet (mifepriston) utanför vårdinrättning vid medicinsk abort

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska och etiska aspekter

SBU har utvärderat det vetenskapliga stödet för att vid en medicinsk abort ta läkemedlet mifepriston i hemmet. Vi utvärderar om det påverkar abortbehandlingens effektivitet och säkerhet om läkemedlet tas hemma jämfört med på vårdinrättning. Vi utvärderar också kvinnors upplevelse av abortbehandlingen och praktiska konsekvenser av att kunna anpassa platsen och tiden för aborten. Rapporten innehåller även en diskussion om etiska aspekter.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Syfte och bakgrund

Den svenska abortlagen, som togs i bruk 1975, anger att aborter ska utföras på vårdinrättning. Syftet var att säkerställa att kirurgiska abortingrepp skulle utföras med medicinsk kompetens under säkra förhållanden. Idag utförs dock nästan alla aborter utan kirurgiskt ingrepp som så kallade medicinska aborter.

I en medicinsk abort ingår två läkemedel som i kombination med varandra bidrar till en effektiv och för kvinnan så skonsam utstötning av graviditeten som möjligt. Behandlingen inleds med mifepriston och 24 till 48 timmar därefter tar kvinnan det andra läkemedlet, misoprostol. De sammandragningar och blödningar som är förknippade med medicinsk abort och själva aborten sker vanligen inom några timmar efter administreringen av misoprostol.

Kvinnor som genomgår en medicinsk abort måste idag ta det första läkemedlet, mifepriston, på vårdinrättning under övervakning av vårdpersonal. Detta eftersom det i enlighet med abortlagen och Socialstyrelsens föreskrifter om abort inte är tillåtet att ta mifepriston hemma. Kvinnor i tidig graviditet kan välja att utföra behandlingen med det andra läkemedlet, misoprostol, och genomgå aborten i hemmet, vilket de allra flesta väljer att göra.

Syftet med denna rapport är att utvärdera det vetenskapliga stödet för att vid en medicinsk abort ta läkemedlet mifepriston i hemmet. Vi definierar hemmet som en plats utanför vårdinrättning som kvinnan själv väljer och vi jämför det med att ta mifepriston på vårdinrättning. Vi utvärderar hur detta påverkar effektiviteten av abortbehandlingen, det vill säga att aborten genomförs utan ytterligare behov av åtgärder. Vi utvärderar även komplikationer, behovet av vård, följsamheten till behandlingen, kvinnors upplevelse av aborten och praktiska konsekvenser av att kunna anpassa platsen och tiden för aborten, samt etiska aspekter. Rapporten är ett uppdrag från regeringen (dnr S2021/05342).

Slutsatser

 • Det är ingen skillnad i effektivitet av abortbehandlingen då mifepriston tas i hemmet jämfört med på en vårdinrättning (hög tillförlitlighet). Det är inte heller någon skillnad i följsamhet till behandlingen (måttlig tillförlitlighet). Komplikationer relaterade till aborten är ovanliga och det finns ingen påvisbar skillnad mellan grupperna.

Kommentar

En övervägande majoritet av de kvinnor som tagit mifepriston hemma anger att de föredrar detta, vilket tyder på en hög acceptans. Kvinnans självbestämmande ökar och hon kan anpassa aborten efter egna behov och åtaganden, till exempel arbete. Det kan också öka möjligheten för närstående att vara delaktiga. Detta sammantaget med att effektiviteten och säkerheten är lika hög oavsett var mifepriston tas visar att mifepriston med fördel kan tas i hemmet av de kvinnor som önskar det. Eftersom behoven varierar är det dock viktigt att kvinnan även fortsättningsvis har möjlighet att välja om den medicinska abortbehandlingen och aborten ska ske hemma eller på vårdinrättning. En förutsättning är också att kvaliteten i alla delar av abortvården bibehålls, så som snabb och säker kontakt med vården vid behov.

En förändring som gör att det blir möjligt att ta mifepriston hemma skulle även bidra till en mer jämlik vård. Dels blir förutsättningarna mer lika oavsett var i landet man bor, då det idag kan vara svårt för kvinnor som bor långt ifrån en abortmottagning att anpassa tiden för aborten efter egna behov. Dels blir abortbehandlingen mer lik annan vård, där man utgår ifrån att patienterna själva kan hantera och administrera läkemedel. Ett närliggande exempel är behandling med mifepriston vid missfall som får ske i hemmet. En förändring möjliggör också fortsatt utveckling och implementering i Sverige av en evidensbaserad abortvård i enlighet med WHO:s rekommendationer. Vid ytterligare förändringar i abortvården behöver dessa dock utvärderas.

Citera denna rapport:

SBU. Utvärdering av att ta det första läkemedlet (mifepriston) utanför vårdinrättning vid medicinsk abort: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU Utvärderar 363. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/363

Publicerad: Rapportnr: 363 Diarienr: SBU 2022/30 ISBN: 978-91-987553-9-8 https://www.sbu.se/363

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Kristina Gemzell Danielsson, professor, överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Jan Brynhildsen, professor, överläkare, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
 • Ingela Lindh, med dr, barnmorska, Göteborgs universitet och enhetschef på barnmorskemottagning, Regionhälsan i Västra Götalandsregionen, Göteborg

Kansli

 • Susanne Johansson, projektledare
 • Anna Christensson, biträdande projektledare
 • Klas Moberg, informationsspecialist
 • Emma Wernersson, projektadministratör

Frågor och svar

Hur går en medicinsk abort till i Sverige?

Vid medicinsk abort tas två olika läkemedel.

 • Först sväljer kvinnan en tablett, mifepriston, på en vårdinrättning, i närvaro av vårdpersonal.
 • Efter 24 till 48 timmar tar kvinnan det andra läkemedlet, misoprostol. Kvinnor i tidig graviditet kan välja om de vill ta misoprostol hemma eller på vårdinrättning, medan kvinnor i senare graviditet tar läkemedlet på vårdinrättning.
 • Utstötningen av graviditeten sker vanligen inom några timmar efter behandlingen med misoprostol.

Varför tar man mifepriston på vårdinrättning?

Orsaken till att det första läkemedlet, mifepriston, tas på vårdinrättning är den reglering om aborter som finns i Sverige (abortlagen (1974:595) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15)).

När den svenska abortlagen skrevs fanns enbart kirurgiska aborter. För att säkerställa att aborter utfördes under säkra förhållanden anges att aborter ska utföras på vårdinrättning. Men idag görs nästan alla aborter som så kallade medicinska aborter utan kirurgiskt ingrepp. I Socialstyrelsens föreskrifter om abort har abortlagen tolkats som att vid medicinsk abort ska den inledande läkemedelsbehandlingen med mifepriston ske på en vårdinrättning.

Vad har SBU undersökt?

SBU har undersökt om platsen där mifepriston sväljs påverkar hur effektiv och säker abortbehandlingen är. Vi har också undersökt om det påverkar kvinnornas upplevelse av abortbehandlingen och vilka effekter det kan få om kvinnan själv kan välja plats och tid efter egna behov. I de vetenskapliga studier som inkluderats har kvinnor som tagit mifepriston på en vårdinrättning jämförts med kvinnor som tagit mifepriston på annan plats (i rapporten kallat för ”hemma”).

Vad visar resultatet av SBU:s utvärdering?

Platsen där den första tabletten, mifepriston, sväljs påverkar inte hur effektiv och säker abortbehandlingen är, enligt SBU:s forskningssammanställning. Studierna visar att de flesta kvinnor som tagit mifepriston hemma föredrog det. Kvinnorna som tar mifepriston hemma kan i högre grad anpassa aborten efter egna behov och åtaganden så som arbete.

Varför har SBU utvärderat effekter av att ta mifepriston utanför vårdinrättning?

SBU har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera effekter av att utföra hela den medicinsk aborten i hemmet. I abortbehandlingen ingår två läkemedel, mifepriston och misoprostol. För det andra läkemedlet, misoprostol, finns redan långvarig erfarenhet i Sverige av att låta kvinnan ta läkemedlet och genomgå aborten hemma. Eftersom mifepriston i Sverige fortfarande måste sväljas på vårdinrättning har vi valt att enbart utvärdera effekter av att i stället ta mifepriston hemma. I flera länder tillåts redan kvinnor att ta även mifepriston hemma, t.ex. i Storbritannien, Frankrike, Kanada och Australien.

Vad ska rapporten användas till?

Rapporten är ett svar på ett uppdrag från regeringen och kommer att skickas till Regeringskansliet. Om en översyn av abortlagen eller Socialstyrelsens föreskrifter om abort görs kan rapporten bidra med information i det arbetet.

Pressmeddelande

Tryggt att inleda läkemedelsbehandlingen hemma vid medicinsk abort

Vid medicinsk abort påverkas varken effektivitet eller säkerhet av om den första tabletten tas på vårdinrättning eller på annan plats. Det konstaterar SBU i en ny rapport.

Läs pressmeddelandet
Sidan publicerad