Screening för bröstcancer hos kvinnor över 74 år

Ett vetenskapligt underlag

SBU har tagit fram det vetenskapliga underlaget för fortsatt screening av kvinnor för bröstcancer över 74 år. Underlaget är avsett för Socialstyrelsens översyn av rekommendationerna för det nationella screeningprogrammet för bröstcancer.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Resultatet i denna litteraturgenomgång visar att det saknas vetenskapliga studier som specifikt undersökt effekten av fortsatt screening för bröstcancer av kvinnor som är över 74 år. Utifrån detta underlag går det inte att avgöra om fortsatt screening för bröstcancer medför positiva eller negativa effekter hos kvinnor över 74 år, eller om effekt saknas.

Citera denna rapport:

SBU. Screening för bröstcancer hos kvinnor över 74 år: ett vetenskapligt underlag. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Bereder 353. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/353

Publicerad: Rapportnr: 353 Diarienr: SBU 2022/101 https://www.sbu.se/353

Projektgrupp

Sakkunnig

  • Håkan Jonsson, docent i cancerepidemiologi vid Umeå Universitet. Registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för mammografiscreening.

Kansli

  • Martin Norman, projektledare
  • Margareta Hedner, biträdande projektledare
  • Klas Moberg, informationsspecialist
  • Elin Malmer, projektadministratör
  • Jenny Odeberg, projektansvarig chef
Sidan publicerad