Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020

Insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder

Genom en inventering av två databaser ger SBU en överblick över områden där kunskapen om effekten av olika insatser inom psykisk ohälsa är otillräcklig.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: Rapportnr: 335 Diarienr: SBU 2020/215 ISBN: 978-91-88437-84-6 https://www.sbu.se/335

Kunskapsluckorna består av insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive olika stödjande insatser och organisatoriska åtgärder, inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inventeringen av databaserna omfattade all typ av psykisk ohälsa. Insatserna är riktade till personer med psykiska sjukdomar, psykiska syndrom, psykiska symtom, neuropsykiatriska tillstånd eller missbruk. Även insatser vid barnets utveckling, åldrande, annan sjukdom eller i livets slutskede ingår, liksom insatser riktade till riskgrupper, anhöriga samt personal inom psykiatri och socialtjänst.

Rapporten belyser områden där det behövs kunskapssammanställningar eller ny forskning. Myndigheter och organisationer kan således använda rapporten som underlag när de beslutar inom vilka områden kunskapssammanställningar behövs. Rapporten riktar sig även till forskningsfinansiärer inför utlysningar av forskningsmedel samt till enskilda forskare.

Sammanställningen har tagits fram genom inventering av SBU:s kunskapsluckedatabas, samt den brittiska databasen The UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments (DUETs). Tillsammans innehåller databaserna drygt 2 000 konstaterade vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa identifierade under åren 2005–2020. De flesta kunskapsluckorna är hämtade från systematiska översikter och vetenskapliga underlag till nationella riktlinjer, framför allt från SBU, Socialstyrelsen, Cochrane, James Lind Alliance och NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Rapporten innehåller ingen prioritering av vilka som är de viktigaste kunskapsluckorna.

Citera denna rapport:

SBU. Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020 – insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder 335. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/335

Projektgrupp

Sakkunnig

 • Mussie Msghina, docent, överläkare, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet/Allmänpsykiatrisk öppenvård, Universitetssjukhuset Örebro

SBU

 • Malin Höistad, projektledare
 • Lena Wallgren, projektledare
 • Kerstin Mothander, projektadministratör
 • Elizabeth Åhsberg, samordnare för regeringsuppdraget om psykisk ohälsa
 • Marie Österberg, samordnare vetenskapliga kunskapsluckor
 • Sofia Tranæus, projektansvarig chef

Externa granskare

 • Simon Cervenka, professor i psykiatri, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, Uppsala universitet
 • Urban Markström, professor, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
 • Marie Rahlén Altermark, socionom, Leg. psykoterapeut, Forsknings- och utvecklingsledare (FoU), Kommunal utveckling, social välfärd Jönköpings län
 • Bo Runeson, professor i psykiatri, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bilagor

Sidan publicerad