Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården

Inför Socialstyrelsens uppdatering av nationella riktlinjer för vuxentandvården har SBU sammanställt ett underlag om tandvårdens forskning.
I samband med uppdateringen har Socialstyrelsen även utökat riktlinjerna så att de omfattar alla åldrar och individer, oavsett sjukdomsbakgrund.

Lästid: ca 6 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: Rapportnr: 334 Diarienr: SBU 2018/201 ISBN: 978-91-88437-85-3 https://www.sbu.se/334

Resultat

I denna rapport redovisas det vetenskapliga underlaget som SBU har tagit fram till Socialstyrelsen avseende 27 Tillstånd- och Åtgärdspar (TÅ-par). Underlaget till varje TÅ-par redovisas separat. I tabellen nedan, som beskriver parens tillstånd (T) och åtgärder (Å), finns länkar till respektive underlag.

Sökstrategi, beskrivning av ingående studier samt eventuella metaanalyser och evidensgraderingar finns beskrivna i underlagen, Bilaga 1–27 (Tabell 1). Exkluderade studier samt studier som bedömts ha hög risk för bias redovisas i Bilaga 28–39.

De underlag som SBU har tagit fram utgör en del av de underlag Socialstyrelsen använder för att ta fram rekommendationer inom nationella riktlinjer för tandvården.

Tabell 1. Tillstånds och åtgärdspar med hänvisning till resultatbilaga.
Resultat TÅ-par * Tillstånd Åtgärd
* TÅ-par = Tillstånds och Åtgärds-par enligt SBU:s numrering.
Bilaga 1 TÅ-19 Symtomatisk apikal parodontit i akutskede utan påverkan på allmäntillstånd Utrymning av pulpakavum
Bilaga 2 TÅ-20 Symtomatisk apikal parodontit i akutskede utan påverkan på allmäntillståndet Systemisk antibiotikabehandling som tillägg till fullständig rensning av rotkanalsystemet
Bilaga 3 TÅ-21 Symtomatisk apikal parodontit i akutskedet Systemisk antibiotikabehandling
Bilaga 4 TÅ-22 Pulpanekros med periapikal parodontit Rensning och rotfyllning vid ett tillfälle
Bilaga 5 TÅ-23 Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit med exponerat rotkanalssystem när protetisk behandling planeras Revisionsbehandling följt av protetisk behandling med (intraradikulärt) stift
Bilaga 6 TÅ-38 Djup dentinkaries med risk för pulpalesion, symtomfria primära och permanenta tänder Partiell exkavering
Bilaga 7 TÅ-39 Djup dentinkaries med risk för pulpalesion, symtomfria primära och permanenta tänder Partiell exkavering
Bilaga 8 TÅ-40 Djup dentinkaries med risk för pulpalesion, symtomfria primära och permanenta tänder Stegvis exkavering (minst 3 månader)
Bilaga 9 TÅ-41 Dentinkaries ocklusalt i primära kindtänder (molarer), barn, 3–9 år Fissurförsegling
Bilaga 10 TÅ-42 Ocklusalt på nyerupterade kariesfria permanenta kindtänder (molarer) Fissurförsegling
Bilaga 11 TÅ-47 Retinerad visdomstand i underkäken som behöver avlägsnas CBCT-undersökning och efterföljande kirurgi
Bilaga 12 TÅ-48 Ej erupterad överkäkshörntand och risk för resorption på lateralen, barn CBCT-undersökning och efterföljande kirurgi
Bilaga 13 TÅ-58 Periimplantär mukosit Mekanisk infektionsbehandling som tillägg till egenvård
Bilaga 14 TÅ-59 Periimplantär mukosit Kemisk infektionsbehandling med klorhexidin som tillägg till egenvård och mekanisk infektionsbehandling.
Bilaga 15 TÅ-66 Periimplantit Kemisk infektionsbehandling med klorhexidin som tillägg till egenvård och mekanisk infektionsbehandling
Bilaga 16 TÅ-67 Periimplantit Kirurgisk behandling som tillägg till egenvård och mekanisk infektionsbehandling
Bilaga 17 TÅ-75 Procedursmärta, t.ex. vid tanduttagning, barn Smärtstillande läkemedel (paracetamol, NSAID), 1 timme preoperativt
Bilaga 18 TÅ-80 Infektion eller risk för infektion på grund av obehandlat tillstånd (till exempel vid rotrester/parodontit, mukosit), vuxen person i behov av särskilt stöd Avvaktan med behandling (dvs. expektans)
Bilaga 19 TÅ-84
Struken i NR
Dentinkaries med progression, vuxen person i behov av särskilt stöd Pensling med 38 % silverdiaminfluorid, minst en gång per år
Bilaga 20 TÅ-85
Struken i NR
Dentinkaries med progression, vuxen person i behov av särskilt stöd Pensling med 38 % silverdiaminfluorid, minst en gång per år
Bilaga 21 TÅ-86 Dentinkaries, vuxen person med behov av särskilt stöd Atraumatic restorative treatment (ART)
Bilaga 22 TÅ-87 Dentinkaries, vuxen person med behov av särskilt stöd Atraumatic restorative treatment (ART)
Bilaga 23 TÅ-90 Entandslucka Emaljretinerad bro i metall med en stödtand
Bilaga 24 TÅ-91 Entandslucka Emaljretinerad bro i keramik med en stödtand
Bilaga 25 TÅ-8.1 Initial kronkaries på ocklusalytor (utan kavitet) med risk för progression, vuxna Fissurförsegling med resinbaserade material som tillägg till daglig tandborstning
Bilaga 26 TÅ 8.2 Initial karies på ocklusalytor (utan kavitet) med risk för progression, vuxna Fissurförsegling med glasjonomercement (GPA) som tillägg till daglig tandborstning
Bilaga 27 TÅ 9.1 Initial kronkaries på approximalytor (utan kavitet) med risk för progression, vuxna Försegling med resinbaserade material (resininfiltration) som tillägg till daglig tandborstning

Citera denna rapport:

SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder 334. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/334

Mer inom ämnet

SBU tar fram vetenskapliga underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Sedan den 1 juli 2015 tar SBU fram delar av de vetenskapliga underlagen till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Slutprodukten nationella riktlinjer innehåller Socialstyrelsens rekommendationer som ska ge stöd för prioritering av behandlingar och metoder inom vård och omsorg. Läs mer här

Till de nationella riktlinjerna väljer Socialstyrelsen vilka frågeställningar som man önskar att SBU tar fram underlag för. Det är också Socialstyrelsen som sedan prioriterar vilka åtgärder som rekommenderas i riktlinjer för ett visst tillstånd.

Sidan publicerad