11 maj
""

Hälsoekonomi

I SBU:s uppdrag ingår att utvärdera insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och funktionshinderområdet ur ett ekonomiskt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet är viktigt eftersom samhällets resurser är begränsade. Begränsade resurser i kombination med en ökad efterfrågan på sjukvård och omsorg, en åldrande befolkning samt en kontinuerlig introduktion av nya behandlingar kräver prioriteringar mellan behandlingar och insatser. Hälsoekonomiska utvärderingar kan tillsammans med andra typer av beslutsunderlag ge stöd i sådana beslut.

16 maj
""

SBU söker hälsoekonom

12 maj
""

Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19

Här hittar du resultaten från vårt löpande regeringsuppdrag, att bevaka forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering. Vi har skapat en levande evidenskarta, med de relevanta artiklar vi hittills identifierat. Det går att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom hittar du en klickbar lista på studier som exkluderats.

10 maj
""

Åtgärder och behandling vid extravasal infusion

Vilken sammanställd forskning finns om icke-invasiv behandling vid extravasering av intravenösa infusioner? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

maj
""
Rapport

Rullstolar och tilläggsutrustning

maj
""

Var med och påverka forskning om lipödem!

Vilka forskningsfrågor tycker du är viktigast? Nu har du chansen att vara med och påverka framtidens forskning genom att svara på vår enkät!

maj
""

Tilläggsbehandling av långverkande antikolinergika till kombinationsbehandling av medelsvår till svår astma

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från McMaster University i Kanada.

29 april
""

SBU söker en säkerhetsansvarig

21 april
""

Signs of Safety

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som undersöker det vetenskapliga stödet för SofS (Signs of Safety). SofS är en modell för bedömning av barns skydd genom utredning och uppföljning i den sociala barnavården (socialtjänstens individ- och familjeverksamhet gentemot barn och unga).

Fler nyheter