september
""

Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård

aktuellt
""

Introduktionskurs i att göra en systematisk översikt

10 september
""

Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom

Vilka vetenskapliga studier finns det om självvald inläggning på psykiatrisk vårdavdelning? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

september
""

Identifiering av kvinnor med möjliga depressions- och ångestsyndrom under graviditet

Detta är ett av de kunskapsunderlag som SBU tagit fram till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vårdkedjan under och efter graviditet.

september
""

Identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser

Detta är ett av de kunskapsunderlag som SBU tagit fram till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vårdkedjan under och efter graviditet.

30 augusti
""

Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19

De första resultaten från vårt löpande regeringsuppdrag, att bevaka forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering är nu publicerade. Vi har skapat en levande evidenskarta, med de artiklar vi hittills har bedömt vara både relevanta och tillräckligt bra. Hittills endast tre. Det går att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom hittar du en klickbar lista på studier som exkluderats.

25 augusti
""

Rehabilitering i utomhusmiljö vid demenssjukdom

Vilka vetenskapliga studier finns om effekter av rehabiliterande insatser utomhus för personer med demenssjukdom? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

20 augusti
""

Effekter av tolvstegsbehandling och korta insatser för att understödja deltagande i AA vid alkoholberoende

19 augusti
""
Rapport

Kontinuitet i vården

Denna rapport syftar till att undersöka effekter av relationskontinuitet i vården, vilket är när en patient och dennes läkare eller annan vårdpersonal har kontakt över längre tid. Utvärderingen är avgränsad till personer med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) respektive personer med allvarlig psykisk sjukdom. Analyser av ekonomiska och etiska aspekter ingår i rapporten.

Fler nyheter