SBU:s upplysningstjänst – Vetenskapliga svar på vårdens frågor

En resurs för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

Nya former för SBU:s upplysningstjänsts hantering av frågor inom socialtjänstens område pågår. SBU:s upplysningstjänst tar därför för närvarande enbart emot frågor inom hälso- och sjukvården.

Tjänst för vem?

Upplysningstjänsten är främst till för besluts­fattare – personer i ledande befattning, verksamhets­chefer, sektions­chefer och områdes­ansvariga – och deras rådgivare och utredare.

Varför?

Syftet är att ge kunskaps­underlag för strategiska beslut, till exempel om en ny metod eller behandling ska införas, eller någon äldre fasas ut. Som regel svarar vi inom tre månader, men vi försöker också tillmötesgå fråge­ställarens behov av snabbt svar om frågan är mer akut, angelägen eller av stort allmänintresse.

Hur?

Det är enkelt att ställa frågor via vår webbplats. Tjänsten är kostnadsfri. Efter att du ställt din fråga kommer SBU:s upplysnings­tjänst att kontakta dig. Vi är till för dig och vill anpassa svaret efter dina behov.

Vad händer sen?

SBU kontaktar dig. Om din fråga går att besvara med våra arbets­metoder, får du ett svar som redovisar sökstrategi, urval av studier (med referenslista) och samman­fattning av resultaten. Ibland svarar vi enbart med referenser.

Hur utformas svaren?

Svaren utformas av SBU:s kansli, vid behov med stöd av ämnes­sakkunnig. Vi följer i stort SBU:s gängse metod för urval av litteratur, men kvalitets­granskningen är begränsad. Eftersom vi är snabba, är svaren inte evidens­graderade eller bedömda av SBU:s råd eller nämnd. Du kan få olika typer av svar. Oftast redovisas sökstrategi, urval av studier och en samman­fattning av resultaten. Ibland svarar vi enbart med referenser eller hjälper till med en sökstrategi.

Vilka typer av frågor besvarar SBU:s upplysningstjänst?

Vi svarar på alla typer av frågor som rör vården utom rent juridiska frågor. Det kan vara frågor om tandvård, läkemedel, omvårdnad, sjukgymnastik, psykiatrisk vård, vaccinationer, diagnostik, rutiner kring operationer, läkemedels­hantering, alternativ­medicin med mera. Till exempel kan vi undersöka om det finns vetenskapligt stöd för att en viss terapi är verksam mot en specifik sjukdom, eller om det finns eventuella risker som är förknippade med en specifik behandling. Besök gärna vår webbplats där tidigare svar har publicerats.

Det är viktigt att frågan är fokuserad. SBU:s utredare och frågeställaren hjälps åt att formulera en tydlig frågeställning.

Tidigare svar

Sidan uppdaterad