Vår metod

SBU arbetar löpande med uppdateringar av metodboken. En del av dessa uppdateringar kommer att publiceras under hösten 2020. Under våren 2020 har SBU lagt ut nya granskningsmallar, vilket medför att delar av nuvarande metodbok (det vill säga boken i tryckt form) inte längre är aktuella.

Metodboken är en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att systematiskt, enhetligt och transparent ta fram SBU:s rapporter.

Metodboken kan också vara ett stöd för andra som gör systematiska utvärderingar. Även för den som tar del av utvärderingsrapporter och vill förstå mer av processerna bakom, kan metodboken innehålla värdefull information.

Metodboken är anpassad till systematisk granskning av metoder och insatser i både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Boken finns endast som ett elektroniskt dokument och kan laddas ner från SBU:s webbplats.

I arbetet med boken har flera av SBU:s medarbetare deltagit och jag vill rikta ett stort tack till dem för deras insatser.

SBU:s metodbok har under många år glädjande nog kommit till stor praktisk användning. Det är min förhoppning att den fortsätter att vara ett pålitligt och handfast stöd i arbetet med att utvärdera det vetenskapliga stödet för metoder och insatser i hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten.

Stockholm april 2020

Susanna Axelsson
Generaldirektör SBU