Denna kunskapslucka publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Teckenekonomi (TE)-programmet för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Studier behöver anpassas till hur verksamheten på institutionen är sammansatt. Studierna behöver innefatta fler deltagare än de studier som finns i dagsläget. Populationsbeskrivningarna behöver bli mer detaljerade så olika risknivåer kan bedömas utifrån baslinjedata. Studierna inom området behöver ha en väl beskriven intervention samt kontroll. För att studier ska kunna läggas samman i metaanalyser krävs att studierna är tillräckligt lika, det vill säga intervention och kontroll samt effekt studeras på ett likartat sätt.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 252. ISBN 978-91-85413-00-0. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här