Denna kunskapslucka publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kälvestenintervjun för lämplighetsbedömning av familjehem

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Kälvestenintervjun för lämplighetsbedömning av familjehem

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

De insatser som förekommer i Sverige behöver utvärderas och undersökas vetenskapligt.

Det behövs fler studier som belyser utfallsmåttet barns fysiska hälsa. För utfallsmåttet tandhälsa saknas helt forskning. Det saknas också studier om tidigt föräldraskap. Det behövs även studier som redovisar skadliga eller oönskade effekter av insatserna samt effekter på livskvalitet och välfärd under barnets vuxna liv. Det är få studier som följer upp insatsernas effekter längre än två år. Det är också få studier som undersöker betydelsen av samsjukliga tillstånd för effekten av insats, liksom om barnets ålder och kön har betydelse för insatsers effekter. Det saknas i stort resultat om barn och familjehemsföräldrar upplever socialtjänstens insatser som acceptabla eller inte.

Vidare behövs studier med en jämförelsegrupp och där barnen följs över tid, vilket gör det möjligt att avläsa förändringar. Det behövs också standardisering i val av mätinstrument, uppföljningstid med mera.

Se även Kapitel 10 ”Kunskapsluckor” i den systematiska översikten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 265. ISBN 978-91-88437-07-5. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här