Denna kunskapslucka publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Family check-up för familjer där man vet eller misstänker att barn utsatts för någon form av våld och försummelse

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

  • Det är önskvärt att skandinaviska forskare enas om vilka utfallsmått och mätmetoder som är lämpliga att använda.
  • Vid val av utfallsmått behöver man ta ställning till att instrumentet är validerat.
  • För framtida forskning är det även viktigt att undersöka eventuella skadliga eller oönskade effekter av insatserna.
  • Det behövs större jämförande studier med fler deltagare för att minska risken för såväl typ-1 som typ-2 fel, gärna multicenterstudier.
  • Studierna behöver följa individerna över tid, gärna flera år.
  • De insatser som utvärderas behöver dokumenteras avseende innehåll och hur väl man följer eventuell manual.
  • Man bör även samla in uppgifter om insatsernas resursåtgång och kostnader. Det gäller både den utvärderade insatsen och kontrollalternativet.
  • För att få en helhetsbild över insatser och hur de upplevs och påverkar dem som deltar behöver man vid sidan av kvantitativa studier även genomföra studier med kvalitativ metodologi. Se den systematiska översikten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 280. ISBN 978-91-88437-22-8. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här