Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Värdebaserad vård – kunskapen brister

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad:

På uppdrag av regeringen har SBU kartlagt kunskapsläget för så kallad värdebaserad vård, som är ett ramverk för att organisera och utveckla vård. Utredningen visar att det finns förhållandevis lite forskning om ramverket som helhet med dess sex delar. De studier som gjorts har ofta brister, och tillämpningarna varierar. SBU:s systematiska litteratursökning fann 36 artiklar som uppfyllde urvalskriterierna. Studierna gäller främst enskilda komponenter som inte är specifika för värdebaserad vård utan som ingår i flera andra modeller och ramverk, exempelvis mätning av utfall och kostnader. RL

Värdebaserad vård. Kartläggning av kunskapsläget. SBU Bereder, nr 285 (2018).

Sidan publicerad