Unga – Lägre kriminalitet med behandlingsfamilj än med institutionsvård

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Det går troligtvis bättre för ungdomar med allvarligt och upprepat kriminellt beteende om de får vård i en så kallad behandlingsfamilj i stället för på institution. Det visar SBU:s kritiska granskning och utvärdering av den samlade forskningen på området.

Jämfört med institutionsvård leder placering i behandlingsfamilj enligt programmet Treatment foster care Oregon (TFCO) till mindre fortsatt kriminalitet och färre placeringar på låst avdelning för unga personer med allvarliga beteendeproblem. Ungdomar i behandlingsfamiljer verkar också drabbas av mindre psykisk ohälsa och använda mindre narkotika än unga på institution. Effekterna har setts i studier som följt upp förhållandena upp till två år efter att vården inleddes.

Det handlar om ungdomar som behöver placeras utanför hemmet – men inte i vanliga familjehem eftersom beteendeproblemen är för allvarliga.

I Sverige placeras de flesta på olika slags institutioner som har personal och som tar emot flera unga samtidigt. Det kan vara HVB (hem för vård eller boende) eller särskilda ungdomshem för dem som bedöms kräva särskild uppsikt på grund av kriminalitet, missbruk eller psykisk ohälsa.

Varför det går bättre med behandlingsfamilj än med olika former av institutionsvård, visar inte studierna. En av flera tänkbara förklaringar skulle kunna vara att behandlingsfamiljen tar emot endast en person i taget. Detta skulle kunna innebära lägre risk att påverkas negativt av andra unga med liknande problem på institution. TFCO:s helhetsgrepp om familj, skola och individuella behov skulle kunna vara en annan bidragande orsak, men det saknas underlag för att avgöra detta.

Effekterna av TFCO är alltså troligen bättre än av institutionsvård. Men hur ser kostnaderna ut? SBU:s analys visar att TFCO kostar mindre än vård på särskilda ungdomshem men något mer än HVB.

Enligt en dansk kalkyl som SBU har granskat kan effekterna på lång sikt sammantaget innebära lägre kostnader för samhället än institutionsvård.

Varje år placeras cirka 2 000 ungdomar i Sverige på institution på grund av allvarliga beteendeproblem som kriminalitet och missbruk. Institutionsvården kompletteras ofta med olika behandlingar. En SBU-rapport från år 2016 visar att kunskapen om nyttan och riskerna med dessa är bristfällig när det gäller anti-socialt beteende hos unga på institution. I en enkät som SBU nu har gjort, uppger dessutom var fjärde institution att personalen saknar utbildning för metoderna. Handledning finns sällan. RL

Om rapporten

Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment foster care Oregon. En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter. Projektledare SBU: Knut.Sundell@sbu.se

Fullständig rapport finns på www.sbu.se/279

Behandlingsfamilj

Behandlingsfamilj är en tidsbegränsad insats, som omfattar dels skydd och allsidig omsorg i hemmiljö, dels behandling. Den har utvecklats som ett alternativ till institutionsvård för ungdomar med allvarliga beteendeproblem,
t ex upprepad och allvarlig kriminalitet.

Endast en ungdom i taget placeras i varje behandlingsfamilj. Varje individ har en anpassad behandlingsplan och en professionell behandlingssamordnare, som ansvarar för mellan fem och 15 unga. Familjehemsföräldrarna utbildas före och under placeringen. De får handledning och har tillgång till avlastning vid behov. Krisstöd vid behov finns dygnet runt. Insatsen har ett tydligt fokus på skolgång. Barnets hälsa och behov av medicinsk vård kontrolleras under placeringen.

I behandlingsfamiljer som arbetar enligt modellen TFCO har den unga personen stöd av en ungdomsterapeut och vid behov en social färdighetstränare. Dessutom får även ursprungsfamiljen behandling.

Vetenskap & Praxis SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad: 2018-04-25