Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Träning kan öka rörlighet vid artros i höft och knä

Nya forskningsöversikter bekräftar att träning minskar artrosbesvär i höft och knä, vid uppföljning efter flera månader. Den samlade forskningen styrker gällande riktlinjer om att regelbunden och handledd fysisk träning under lång tid är en viktig behandling.

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Planerad, strukturerad och upprepad fysisk aktivitet kan minska smärtan och förbättra rörligheten hos personer som har besvär av artros i höft- och knäleder.

Det visar två systematiska översikter från Cochrane Collaboration som SBU har granskat och kommenterat.

Personer som har tränat uppger mindre smärta och bättre rörlighet direkt efter sin träningsperiod och också två till sex månader senare.

Det är svårt att dra mer detaljerade slutsatser eftersom försöksdeltagarna totalt sett var ganska få och hade skilda förutsättningar i de olika studierna. Även träningen såg olika ut. Visserligen gäller samtliga studier träning på land och inte i bassäng, men träningens innehåll, varaktighet, frekvens och intensitet varierade.

I granskningen påpekar sbu en svaghet i studierna: trots att sex studier mätte fysisk funktion objektivt – till exempel gånghastighet, trappgång på tid, muskelstyrka och ledrörlighet – rapporterar författarna bara försöksdeltagarnas självskattningar, alltså hur de själva bedömer sin ledrörlighet. Då finns en risk att effekten överskattas, framhåller SBU.

När det gäller möjliga nackdelar och skador till följd av träning efterlyser SBU fler studier och noterar att försöksdeltagare som tillhört träningsgruppen oftare avbröt på grund av ”övriga biverkningar” än personer i kontrollgrupperna. Jämfört med risken för läkemedelsbiverkningar bedöms dock risken för negativa effekter av träning vara liten.

Det behövs fler studier av effekter på livskvalitet.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för artros från år 2012 ska diagnosen artros ställas utifrån sjukdomshistoria (ålder, kön, ärftlighet, medfödda missbildningar, tidiga höftsjukdomar eller tidigare ledskada), symtom (höftsmärta, stelhet efter inaktivitet och nedsatt funktion) och typiska fynd vid undersökning (nedsatt böjförmåga, inåtrotation och smärta vid inåtrotation). Grundläggande behandling är information, utbildning, individuellt anpassad fysisk aktivitet/träning, egenbehandling och råd om att gå ner i vikt. Enligt gällande riktlinjer bör detta erbjudas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, och i Sverige sker det i form av artrosskola och övervakad träning.

Artros i höft eller knä

Osteoartros, oftast kallat artros, innebär att brosket och ibland benvävnad i leden bryts ner. Det kan ge smärta, stelhet och sämre funktion i lederna. Livskvaliteten kan också påverkas. Men förändringarna i leden, som kan ses på röntgenbilder, ger ibland inga symtom alls. Omvänt kan man ha svåra symtom utan några synliga förändringar på röntgen. Eftersom det tar många år att utveckla artros är tillståndet vanligare i högre åldrar. Många får besvär i höft eller knä. I Sverige har 1,5 procent av alla över 45 år någon gång sökt hjälp i öppenvården på grund av artros. Orsakerna till förändringarna är inte helt kända men tycks delvis vara ärftliga. I dag finns det ingen bot, men symtomen kan lindras på flera sätt.

Publicerad:

Om kommentarerna

Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid knäartros. Sakkunnig: docent Ylva Nilsagård, leg sjukgymnast, HTA-enheten CAMTÖ, Region Örebro län, samt Institutionen för medicin och hälsa, Örebro universitet.

Den systematiska översikt som kommenteras är: Fransen M, et al. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art No: CD004376.


 

Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid höftartros. Sakkunnig: med dr Maria Klässbo, leg fysioterapeut, Centrum för klinisk forskning, Landstinget i Värmland, Säffle.

Den systematiska översikt som kommenteras är: Fransen M, et al. Exercise
for osteoarthritis of the hip. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art No: CD007912.Kontaktperson på SBU: mikael.nilsson@sbu.se 

Sidan publicerad