Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Tillfälligt andningsstöd kan rädda liv vid akut försämrad KOL

När patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) blir plötsligt sämre är ett tillfälligt ventilatorstöd med mask troligen livräddande för några, jämfört med sedvanlig behandling. Det visar en systematisk översikt som SBU har granskat och kommenterat.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Man med tillfälligt ventilatorstöd med mask

Personer med KOL kan i samband med infektion eller inflammation plötsligt få så dålig andning att koldioxidhalten i blodet stiger. Tillståndet, som kallas akut hyperkapnisk andningssvikt, är livshotande.

En välgjord systematisk översikt från Cochrane visar att andningshjälp med ventilator och tättslutande andningsmask, så kallad icke-invasiv ventilation, troligtvis minskar patienternas dödlighet under sjukhusvistelsen. Den samlade forskningen visar att bland 100 personer med KOL som blir plötsligt sämre kan ett tillägg av sådant andningsstöd rädda livet på ytterligare åtta eller nio personer jämfört med enbart vanlig behandling. Effekten blir också att färre patienter behöver intuberas. Dessutom blir den genomsnittliga vårdtiden på sjukhus några dagar kortare.

Enligt författarnas bedömning är forskningsresultaten sammantaget ganska säkra – tillförlitligheten är måttlig.

Effekten av insatsen har noterats oavsett om andningssvikten är lindrig eller svår och oavsett om vården ges på vanlig avdelning eller inom intensivvården.

I översikten ingår 17 randomiserade studier av sammanlagt 1264 personer. Undersökningarna har genomförts i olika delar av världen. Vårdförhållandena skiljer sig något från modern svensk vård men inte så mycket att det ändrar slutsatsen, skriver SBU i sin kommentar.

Den genomsnittliga vårdtiden i studierna var 17 dagar, det vill säga betydligt längre än vanligt i många länder.
Översikten gäller dödlighet under pågående vårdtillfälle eller inom 30 dagar. Hur hälsan påverkas långsiktigt eller hur insatsen bäst ska utformas framgår inte.

Behandlingen rekommenderas av Läkemedelsverket och anges av Socialstyrelsen som en indikator på god vård. [RL]

Om kommentaren

Ventilation med andningsmask för patienter med KOL som drabbas av akut andningssvikt med koldioxidstegring.

Sakkunnig: överläkare Dirk Albrecht, Lung- och allergisektionen, Sunderby Sjukhus. Kontaktperson
SBU: Nathalie.Peira@sbu.se

Den systematiska översikt som kommenteras är: Osadnik CR, et al. Non-invasive ventilation for the management of acute hypercapnic respiratory failure due to exacerbation of chronic obstructive
pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD004104.

Publicerad:
Sidan publicerad