Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Ställ tydligare frågor så får du bättre svar

Chansen att hitta ett användbart beslutsunderlag ökar betydligt när man utgår från en strukturerad fråga, en så kallad PICO.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad:

Den som söker vetenskapligt underlag för en viss åtgärd i vården, till exempel en behandlingsmetod, måste lägga ner viss möda på att precisera sin fråga.

För att finna svar i kliniska och epidemiologiska studier, måste frågeställaren precisera vilken patientgrupp som avses, vilken typ av åtgärd som ska jämföras med vilket alternativ och på vilket sätt effekten ska mätas.

Internationellt betecknas frågor av den typen PICO (Population, Intervention, Control, Outcome) efter begynnelsebokstäverna i frågans delar: För patientgruppen P (i en viss ålderskategori, med en viss diagnos av en viss allvarlighetsgrad och så vidare), är interventionen I (med viss intensitet och under viss tid) bättre, sämre eller lika bra/dålig som kontrollinterventionen C, med avseende på utfallsmåttet O (till exempel dödlighet, sjuklighet, livskvalitet)

Ett exempel på PICO-fråga är: För 65-åriga män som har haft stroke och som har måttlig förträngning av halspulsådern, kan 100 mg acetylsalicylsyra som underhållsdos minska risken för en ny stroke, jämfört med placebo?

Valet av kontrollgrupp i studierna kan vara avgörande. Den mest relevanta jämförelsen av en ny behandling avser bästa befintliga metod. Att placebokontrollerade studier visar god effekt av en behandling betyder givetvis bara att behandlingen är bättre än placebo, inte att den är bättre än andra behandlingsalternativ. Ofta saknas det dock bra studier som jämför behandlingarna sida vid sida.

[RL]

PICO

För patienter med diagnos P, är interventionen I bättre än, sämre än eller lika bra/dålig som kontrollinterventionen C, med avseende på utfallet O?

Population

Vilken patientkategori gäller frågan? Exempel: Vilka åldrar? Män eller kvinnor? Med vilken diagnos, vilken sjukdomsgrad och vilka riskfaktorer eller övriga sjukdomar?

Intervention 

Vilken behandlingsmetod gäller frågan? Tillämpad av vilka behandlare, med vilken intensitet och under vilken tid?

Kontrollgrupp (Control)

Jämfört med annan metod, placebo eller ingen åtgärd?

Utfallsmått (Outcome)

Dödlighet? Sjuklighet? Livskvalitet? Mätt med vilken metod?

Sidan publicerad