Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Psoriasis – Fler blir klart bättre med biologiska läkemedel

Efter några månaders behandling med så kallade biologiska läkemedel är det fler personer med medelsvår eller svår psoriasis i huden som blir klart bättre och får högre livskvalitet än med vanliga syntetiska läkemedel. Samtidigt är biologiska läkemedel överlag dyrare. SBU:s granskning av den vetenskapliga litteraturen utgör en faktabas för nationella riktlinjer på området som Socialstyrelsen ska fastslå våren 2019.

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

När svårare former av psoriasis i huden behandlas med biologiska läkemedel, sådana som har framställts med hjälp av levande celler, är det en hög andel patienter som får klart mindre hudbesvär och högre livskvalitet. Det visar den samlade forskningen.

Även två syntetiskt framställda läkemedel som SBU har utvärderat, metotrexat och apremilast, har en vetenskapligt säkerställd effekt. Men det är färre patienter som blir bättre av dessa än av monoklonala antikroppar eller TNF-hämmare.

Behandlingen med biologiska läkemedel kostar som regel mer. Exakt hur mycket mer kan inte beräknas. Priserna på biologiska läkemedel har varit under förhandling, och rabatter regleras i sekretessbelagda avtal med landstingen. Därför går det inte heller att avgöra vilket läkemedel som ger mest hälsa per krona.

Däremot visar SBU:s beräkningar att kostnaderna för olika syntetiska läkemedel skiljer sig åt väsentligt. Till exempel kostar ett års behandling med apremilast, som är det dyraste syntetiska läkemedlet, över nio gånger mer än det billigaste, metotrexat i tablettform. I kalkylen har SBU tagit med kostnader för produktionsbortfall till följd av sjukdomen och uppföljning av behandlingen.

Metotrexat är också det mest använda läkemedlet. Mer än hälften av alla personer med svår psoriasis hämtade ut minst ett recept på metotrexat år 2016.

Eftersom forskarna sällan har jämfört olika läkemedel sida vid sida, går det inte att rangordna de syntetiska medlen utifrån hur stor effekt studierna visar.

SBU har också sökt efter studier av de vanligaste ljusbehandlingarna med ultravioletta strålar – smalbands-UVB och PUVA. Här saknas det tillräckligt välgjorda studier för att vetenskapligt avgöra och jämföra deras effekter på medelsvår och svår psoriasis. Detsamma gäller vissa äldre syntetiska läkemedel. Den kunskap som finns bygger på många behandlares och patienters långvariga erfarenhet av dessa behandlingar.
SBU har inte haft möjlighet att utvärdera samtliga behandlingar vid psoriasis inom ramen för projektet. Läkemedel för utvärtes bruk ingår inte, och inte heller så kallad klimatvård. Vidare gäller SBU:s utvärdering de svårighetsgrader av psoriasis som i vetenskapliga studier ofta betecknas som medelsvår eller svår sjukdom, vilket ungefär motsvarar det som bland andra Socialstyrelsen benämner svår sjukdom.

Resultaten av sbu:s utvärdering har använts som en faktagrund för Socialstyrelsens nationella riktlinjer på området. En slutgiltig version av dessa riktlinjer ska vara klar under våren 2019. RL

SBU:s slutsatser psoriasis

SBU har utvärderat effekten av ljusbehandling respektive systemiska läkemedel på medelsvår och svår psoriasis*. SBU har även utvärderat kostnader för behandlingarna, utom för de biologiska läkemedlen eftersom prisbilden för dem för närvarande är osäker.

  • En hög andel av de personer som behandlas med för psoriasis godkända biologiska läkemedel uppnår en betydelsefull förbättring av psoriasis i huden efter tre till fyra månaders behandling. Med de syntetiska läkemedlen metotrexat och apremilast uppnår en del personer en sådan förbättring.
  • Behandling som leder till förbättring av psoriasis i huden förbättrar även livskvaliteten. 
  • Det saknas tillräckligt välgjorda behandlingsstudier för att avgöra effekten av ljusbehandling och av de syntetiska läkemedlen acitretin, ciklosporin och fumarsyra på medelsvår och svår psoriasis*, men det finns långvarig klinisk erfarenhet av att använda dessa behandlingar. 
  • Den totala kostnaden för att behandla en person under ett år skiljer sig betydligt mellan olika syntetiska läkemedel och ljusbehandlingar. Den billigaste behandlingen, läkemedlet metotrexat i tablettform, kostar totalt 11 000 kronor per år, medan läkemedlet apremilast, som är dyrast, kostar 103 000 kronor.
  • I framtiden behövs forskning som undersöker behandlingarnas effekt och säkerhet hos barn med medelsvår och svår psoriasis. Dessutom behövs mer forskning som jämför olika behandlingar med varandra, forskning som undersöker en längre tids behandling och forskning som undersöker effekter på livskvalitet.

* Psoriasis area and severity index, PASI ≤10 i de flesta studier, vilket i Sverige numera benämns svår psoriasis.

Om rapporten

Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekter.
Stockholm, SBU: 2018.

Projektledare SBU: Anna.Christensson@sbu.se
Fullständig rapport finns på www.sbu.se/278

Psoriasis i huden

Psoriasis betraktas i dag som en kronisk systemsjukdom som har en stark ärftlig komponent. Man brukar ange att 2–4 procent av befolkningen har sjukdomen, som ofta ger hudsymtom. I studier brukar svårighetsgraden anges som lindrig, medelsvår eller svår beroende på hur stor del av hudytan som är drabbad och hur allvarliga hudförändringarna är. Kliniskt är det också viktigt att veta i vilken grad som livskvaliteten påverkas. De dyrare biologiska läkemedlen förskrivs alltmer vid svår psoriasis men tillgången via läkemedelsförmånen har begränsats genom krav på att patienter först ska ha prövat äldre och billigare systembehandling.

Publicerad:
Sidan publicerad