Placera först och stödja sen troligen bäst

Arbetssökande personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning verkar oftare få jobb om insatserna börjar med en placering i stället för att inledas med stödåtgärder. Det är troligtvis fler som får jobb om de tidigt börjar på en reguljär arbetsplats där utbildning, anpassningar och stöd sedan vidtar.

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Insatser för att främja arbete för personer med funktionsnedsättning kan inriktas på att stärka individens hälsa och arbetsförmåga eller på att förändra arbetsmiljön.

Individual placement and support (IPS) är en metod som kombinerar dessa båda strategier. Individen erbjuds tidigt en placering på den reguljära arbetsmarknaden. Sedan utformas ett individuellt stöd på arbetsplatsen där individen får träna sig i arbetet.

SBU har granskat och kommenterat en systematisk litteraturöversikt av olika åtgärder för personer med omfattande psykiska funktionsnedsättningar ska få ett arbete. Översikten väger samman resultat från 38 studier, varav 36 randomiserade prövningar där deltagarna har lottats till olika åtgärder.

Sammantaget visar resultaten att det troligtvis är fler som får jobb på den reguljära arbetsmarknaden med IPS än med åtgärder som inleds med praktikplats, utbildning, skyddat arbete, jobbsökaraktivitet och rådgivning. IPS kan även ge en längre arbetsperiod och bättre inkomst än andra insatser för den här gruppen, och IPS är troligen mer kostnadseffektivt.

SBU bedömer att detta gäller även för svenska förhållanden – studier från olika länder visar samstämmiga resultat, även den svenska studie som prövat IPS.

Även supported employment, en likartad men inte lika standardiserad metod, ingår i översikten. Det vetenskapliga underlaget räckte dock inte för att bedöma om denna ger liknande effekter. SBU påpekar att detta inte behöver innebära att metoden är ineffektiv och borde sluta användas, utan att effekterna behöver studeras vidare. RL

Om kommentaren

Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning som söker arbete.e

Sidan uppdaterad