Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Missbruk – Enstaka program kan minska visst riskbruk bland unga

Det är möjligt att förmå unga personer att dricka något mindre om exempelvis kommun, skola, polis och butiker samverkar för att göra alkoholen mindre tillgänglig. Inget skolprogram har visats fungera allmänt förebyggande mot droger, men bruk av tobak respektive cannabis kan minskas av enstaka program, liksom också tungt helgdrickande.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad:

Riskfyllt bruk i unga år av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak och spel kan utvecklas till livslånga problem. SBU har granskat den samlade forskningen om nyttan av olika förebyggande insatser för barn, ungdomar och unga vuxna. Det kan handla om program som genomförs i skolan enligt särskilda manualer, med föräldrastöd eller via informationskampanjer. Insatserna kan vara riktade till grupper eller individer med riskbeteende.

I de flesta fall är det vetenskapliga underlaget för litet för att man ska kunna bedöma resultaten. När studier finns visar de vanligen mycket liten eller ingen effekt.

Men några små ljuspunkter i mörkret finns det. Bland annat finns det belägg för att samverkansprojekt där olika aktörer i lokalsamhället försöker begränsa de ungas tillgång till tobak och alkohol kan leda till något lägre konsumtion – åtminstone när insatserna genomförs planenligt.

Hos unga med riskbruk av alkohol kan konsumtionen minska genom att ha motiverande samtal och ge en rättvis bild av det egna drickandet jämfört med andras (personanpassad normativ återkoppling).

Slutligen finns det enstaka förebyggande program i skolan som har visats kunna ge en viss minskning av tobaks- respektive cannabisbruk och av tungt episodiskt drickande. Ett annat exempel på effekt är att de unga börjar röka upp till två år senare.

Däremot verkar projekt som inriktas på att försöka minska efterfrågan av sådana substanser ha mycket liten eller ingen mätbar effekt på konsumtionen.

Ur SBU:s slutsatser förebygga missbruk hos barn och unga

  • Inget av de skolprogram som bygger på manualer har visats fungera allmänt drogförebyggande. Enstaka program har visats kunna minska bruket av tobak eller cannabis eller dämpa tungt episodiskt drickande. Effekterna är vanligen i storleksordningen 1–5 procent. Det vetenskapliga stödet räcker inte för att bedöma effekten av manualbaserade föräldrastödsprogram i grupp. Skol- och föräldrastödsprogram har i några studier lett till ökad konsumtion.
  • Så kallade multimodala projekt, där olika aktörer i lokalsamhället agerar gemensamt och där flera insatser för att begränsa tillgången ingår, kan minska konsumtionen av alkohol hos unga om insatserna genomförs väl. Projekt i lokalsamhället där aktörerna försöker minska efterfrågan har inga eller mycket små effekter på konsumtion av alkohol, cannabis och tobak.
  • Kortvariga insatser i form av motiverande samtal och så kallad personanpassad normativ återkoppling kan minska alkoholkonsumtionen hos unga med riskbruk.
  • SBU:s hälsoekonomiska analys skattar att två förebyggande insatser mot alkohol skulle kunna ge hälsoeffekter till måttlig kostnad. Om andelen unga intensivkonsumenter skulle minska med minst 5 procent, kan ett specifikt skolbaserat program vara kostnadseffektivt. Motiverande samtal skulle kunna vara kostnadseffektivt om samma andel skulle minska med minst 2,5 procent.
  • Trots att litteraturen på området är omfattande finns det stora kunskapsluckor. Nya insatser som bygger på andra teorier behöver utvecklas och utvärderas i välgjorda studier. Det behövs mer forskning om interventioner utanför skol- och högskolemiljö, och om förebyggande insatser mot missbruk av dopningspreparat, läkemedel och spel.

Läs rapporten ”Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga”

Sidan publicerad