Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Ketamin kanske kan hjälpa fler som är djupt deprimerade

Det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att en enstaka, låg dos av narkosmedlet ketamin kan ha effekt vid medelsvår eller svår depression – även hos personer som inte blivit bättre av sedvanlig behandling. I dag används metoden bara på ett fåtal håll i landet, och depression ingår inte i det användningsområde som har godkänts av Läkemedelsverket.

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad:

En enstaka injektion av ketamin i låg dos kanske kan minska symtomen hos personer med medelsvår eller svår depression. Effekten, mätt med skattning på symtomskalor, kan i så fall komma inom 24 timmar och vara i upp till en vecka. Även hos personer som inte har blivit bättre av andra läkemedel eller elbehandling skulle ketamin kunna ha effekt. Det visar en systematisk översikt från Cochrane-biblioteket som SBU har granskat och kommenterat. Resultatet är intressant, eftersom det brukar ta veckor eller månader för vanliga antidepressiva läkemedel att ge effekt. Dessutom saknas det effektiv behandling för en av fyra personer med svår depression, och risken för självmord är ökad.

Det vetenskapliga underlaget är dock fortfarande begränsat, konstaterar både översiktsförfattarna och SBU. Det pågår nya studier, bland annat i Sverige. Men de randomiserade prövningar som hittills har publicerats är få och mestadels mycket små. Deras upplägg har brister, liksom rapporteringen av data. Och det saknas tillförlitliga uppgifter om självmordsbenägenhet och biverkningar. Olika studier gäller dessutom depression av olika svårighetsgrad. Några undersökningar avser djup eller svårbehandlad depression, medan andra gäller mildare former. Vissa patienter hade annan psykiatrisk sjuklighet samtidigt. Enligt en enkät som SBU har genomfört om ketaminbehandling av svår depression hos vuxna används metoden inte alls i 12 av 21 landsting. Sju svarade att det förekommer men i mycket begränsad omfattning – och då som upprepade injektioner, inte engångsbehandling. Två landsting besvarade inte enkäten. När det gäller effekten på depressiva symtom vid bipolär sjukdom går det inte att dra några slutsatser. Studierna är alltför få.

Biverkningsprofilen vid användning av ketamin vid depression är fortfarande oklar. Däremot finns det omfattande uppgifter om biverkningar och säkerhet vid kortvarig användning av högre doser ketamin som sövningsmedel. Eftersom ketamin kortsiktigt kan ge eufori är det viktigt att kontrollera att läkemedlet inte utlöser mani hos personer med bipolär sjukdom. SBU efterlyser studier som gäller även denna grupp. s rl

Ketamin och depression

Depression är vanligt och innebär ofta stort lidande. Den som drabbas fungerar sämre och svårigheterna leder också till ekonomisk förlust. Vid medelsvåra symtom används läkemedel eller psykologisk behandling, vid svårare tillstånd läkemedel eller elbehandling (elektro-konvulsiv behandling, ECT).

Ketamin har använts som narkosmedel sedan 1970-talet. För femton år sedan upptäcktes att det även kan verka antidepressivt. Ketamin blockerar receptorer i det så kallade glutamatsystemet, ett av hjärnans signalsystem. Många har antagit att detta skulle kunna förklara effekten, men en ny djurstudie föreslår en annan mekanism.

De doser som används vid svår depression är betydligt lägre än de som används vid narkos och liknar mer de doser som brukas för att bryta svåra smärttillstånd.

Ketamin kan också missbrukas men då är doserna betydligt högre, och det handlar ofta om blandmissbruk. Studier pågår för att visa vilka doser av ketamin som är direkt giftiga.

Kunskap för rättspsykiatrin analyseras

Regeringen har gett SBU i uppdrag att ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatri. Uppdraget består av olika delar. Först ska SBU inventera behovet av ny eller bättre vetenskaplig kunskap, såväl för diagnostik som för behandling, rehabilitering, habilitering och sociala insatser. Denna del av arbetet avrapporteras i juni 2017. Sedan ska SBU med utgångspunkt från behovsinventeringen genomföra systematiska översikter på särskilt angelägna områden. I beslutet hänvisar regeringen bland annat till betänkandet Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52). Utredningen pekade på särskilda brister på sammanställd kunskap när det gäller patienter inom rättspsykiatrin som har personlighetsstörning.

Uppdrag till SBU att ta fram systematiska kunskaps-översikter inom rättspsykiatrin, www.regeringen.se Diarienummer: S2016/05823/FS.

Om kommentaren

Ketamin vid svårbehandlad depression.

Sakkunnig: Carl Sellgren Majkowitz, med dr, PhD, spec i psykiatri, Harvard Medical School samt Karolinska Inst.
Projektledare på SBU: Malin Höistad och Rebecca Silverstein.

De översikter som SBU kommenterar är:
• Caddy C, et al. Ketamine and other glutamate receptor modulators for depression in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9.
• McCloud TL, et al. Ketamine and other glutamate receptor modulators for depression in bipolar disorder in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9.

Kontaktperson på SBU: malin.hoistad@sbu.se

Fullständig kommentar finns på www.sbu.se/2017_01

Sidan publicerad