Främst teori bakom medel för andning hos nyfödd

Det är magert med prövningar av nyttan av att ge så kallad surfaktant till nyfödda fullgångna barn som dragit in smutsigt fostervatten i lungorna och fått andningsproblem. Men framtida studier som jämför med placebo är knappast att vänta, skriver SBU i sin kommentar.

Nyfödda som har utsatts för fysisk stress under förlossningen, och som har dragit in fostervatten med sin egen avföring i lungorna, kan i några fall kvävas. Det beror på att avföringen, mekonium, motverkar den nyföddas kroppsegna ämne, surfaktant, som ska underlätta andningen.

Syftet med att ge extra surfaktant till fullgångna nyfödda barn med så kallat mekoniumaspirationssyndrom, MAS, är att minska riskerna att barnet dör eller får svåra komplikationer. Att surfaktant skulle kunna göra nytta finns det teoretisk grund för och kliniska förhoppningar om. Och behandlingen är enkel att ge.

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget som SBU har granskat visar att nyttan är bristfälligt undersökt. De fyra randomiserade studier som gjorts omfattar totalt bara 326 barn, vilket är för lite för att vetenskapligt kunna fastställa om behandlingen gör nytta eller inte. Genom att komplikationer vid MAS är ovanliga skulle det behövas större studier för att kunna påvisa en eventuell minskning.

De studier som finns visar sammantaget ingen skillnad i vare sig överlevnad, förekomst av lungkollaps, kronisk lungsjukdom, hjärnblödning eller behov av syrgas eller respirator jämfört med placebo eller ingen behandling alls. Enligt författarna till den systematiska översikten kan surfaktant eventuellt minska behovet av behandling med hjärt-lungmaskin, men resultaten är mycket osäkra, skriver SBU i sin kommentar.

Några framtida studier som jämför surfaktant med placebo är knappast att vänta, enligt kommentaren, men det är möjligt att forskare kommer att jämföra olika sätt att tillföra surfaktant.

Läs kommentaren

Surfaktant för behandling av mekoniumaspirationssyndrom (MAS) hos fullgånga eller nästan fullgångna barn

Den systematiska översikt som kommenteras är: El Shahed AI, et al. Surfactant for meconium aspiration syndrome in term and late preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art No: CD002054.

Mekoniumaspiration

Mekoniumaspirationssyndrom, MAS, uppstår hos en del nyfödda när de har andats in fostervatten som förorenats av fostrets tarminnehåll, mekonium. Synlig förorening av vattnet är vanligt, men bara några få procent av alla nyfödda barn med missfärgat fostervatten utvecklar MAS. Då uppstår andningsproblem, lungan kan falla ihop och barnet kan kräva respiratorvård. Rensugning av luftvägarna i kombination med andra åtgärder räcker inte alltid. Allvarliga former av MAS beräknas i vår del av världen drabba 0,5–1 promille av alla nyfödda.

Vetenskap & Praxis SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.