Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Effekten ännu oklar av att stråla bröstcancer under operation

Det är fortfarande oklart om strålning i det opererade området efter bröstbevarande kirurgi är likvärdigt med yttre strålbehandling. Den studie som har genomförts kan inte besvara frågan, konstaterar SBU i samverkan med sydöstra sjukvårdsregionens metodråd och Örebros regionala centrum för utvärdering.

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Hos kvinnor med tidigt upptäckt bröstcancer, tumörer som opereras bort med bröstbevarande kirurgi, vet man att risken för lokalt återfall minskar om kvinnorna dessutom får strålbehandling. Men strålningen kan skada hjärtats kranskärl och lungorna. Dessutom kräver behandlingen resor för patienten och är resurskrävande för vården. Frågan har därför väckts om inte kvinnan i samband med operationen i stället skulle kunna få en enda stråldos i sårområdet – i fall där risken för spridning bedöms vara liten.

En sådan metod, kallad intrabeam radiotherapy system,har prövats i en randomiserad studie. Forskarna har velat veta om strålning under operationen fungerar lika bra som yttre strålning när det gäller att förebygga återfall i området där tumören satt. Men de preliminära forskningsresultaten kan inte säga om metoden har likvärdig effekt som yttre strålbehandling eller inte. Statistiskt klarar studien inte att visa om den nyare metoden över huvud taget minskar antalet lokala återfall.

Osäkerheten om metodens effekt beror bland annat på att återfall på tumörstället har visat sig vara betydligt ovanligare bland försöksdeltagarna än vad forskarna hade antagit – förekomsten är bara mellan en fjärdedel och en femtedel av de 6 procent som de hade räknat med.

Därför är det inte säkert att en längre uppföljning kommer att ge något tydligt svar om effekten på lokala återfall, enligt SBU:s kommentar. Och det kommer att dröja 15 år innan det är möjligt att bedöma effekten på dödlighet.

Flera omständigheter kan sammantaget innebära att studien riskerar att överskatta effekten av den nya metoden. Jämförelsegruppens behandling standardiserades inte utan skulle vara individuellt utformad på sedvanligt sätt, vilket försvårar tolkningen.

Den grupp som enbart hade fått strålning under operation skulle planenligt få yttre strålning om en analys av tumören tydde på hög risk för återfall. Mer än var femte kvinna i den här gruppen visade sig kvalificera för yttre strålbehandling.

Dessutom var det dubbelt så många i gruppen med yttre strålbehandling som av olika skäl aldrig strålbehandlades, jämfört med gruppen som fick strålning under operation. Slutligen har flera av forskarna i studien uppgett bindningar till företaget som tillverkar utrustningen.

Svenska bröstcancergruppen är en nationell expertgrupp som år 2014 utformade ett vårdprogram tillsammans med Regionala cancercentrum i samverkan. År 2017 bekräftade gruppen i en remissversion att de står fast vid sin tidigare rekommendation att strålbehandling under operation (intraoperativt) endast ska användas inom ramen för kliniska studier. Kvinnor som inte bör få yttre strålbehandling av medicinska skäl, eller som inte önskar sådan behandling, kan operera bort hela bröstet. I England har den myndighet som utformar nationella riktlinjer (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) sagt att strålbehandling under operation inte ska införas som standardbehandling.

Sveriges nationella samverkansgrupp inom cancervård anser att patienter med låg återfallsrisk kan avstå från strålbehandling eftersom effekten bara är minimalt bättre än hormonell behandling. Flera regioner behandlar redan äldre patienter enligt denna princip. RL

Om kommentaren

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer. Sakkunniga: se www.sbu.se/2017_03

Kommentaren har tagits fram i samverkan mellan SBU, Sydöstra sjukvårdsregionens metodråd och Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Region Örebro län, CAMTÖ. Det kunskapsdokument som kommenteras är sista remissversionen av:
NICE. Appraisal consultation document. Intrabeam radiotherapy system for adjuvant treatment of early breast cancer. https://www.nice.org.uk/guidance/gidtag353/documents/appraisal-consultation-document

Projektledare SBU: Rebecca Silverstein
Hela kommentaren finns på www.sbu.se/2017_03
SBU har kommenterat metoden tidigare, år 2012.

Publicerad: 2017-11-29
Sidan publicerad