Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Baksidor av psykologisk behandling uppmärksammas

En artikel i Vetenskap & praxis 2012 skapar ringar på vattnet.

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Många välgjorda studier har visat att psykologisk behandling har god effekt vid en rad psykiatriska tillstånd. I Vetenskap & praxis nr 3-4/2012 lyfte SBU frågan om komplikationer och biverkningar som är förknippade med psykologisk behandling. En genomgående brist i det vetenskapliga underlaget för de behandlingar som har studerats är att oönskade effekter sällan nämns. 

Nu har frågan uppmärksammats av Socialdepartementet, som tillsammans med SBU och Socialstyrelsen sammankallat patient-, brukar- och anhörigorganisationer, yrkesorganisationer och forskare till ett gemensamt samtal.

Några av kärnfrågorna gäller vilka oönskade effekter som psykologisk behandling eventuellt kan ge, hur kunskapen om dessa kan bli bättre, samt hur sådan kunskap kan komma patienterna till del. Avsikten är att en arbetsgrupp ska få i uppdrag att tillsammans med myndigheterna arbeta vidare med dessa frågor. De ska verka för bättre förmedling och tillämpning av kunskap om både för- och nackdelar med metoderna.

Det är viktigt för både beslutsfattare, patienter och kliniker att informationen om risker förbättras. Detta gäller även små eller obetydliga risker. Att en behandling inte medför några påtagliga risker kan vara en styrka när metoden jämförs med andra alternativ.

Ulf Jonsson, SBU

Publicerad:
Sidan publicerad