Manuellt lymfdränage som tilläggsbehandling vid lymfödem efter bröstcancerbehandling

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Lymfödem är en vanlig komplikation efter behandling av bröstcancer och karakteriseras av en stor ansamling vätska i vävnaden. Som behandling av lymfödem brukar kompressionsbehandling med eller utan tillägg av manuellt lymfdränage ges för att minska volymen vätska i berörd kroppsdel. Om tillägg av manuellt lymfdränage reducerar ödemets volym och dess medföljande besvär jämfört med enbart kompression är dock oklart. 

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken effekt har manuellt lymfdränage som tilläggsbehandling vid lymfödem efter bröstcancerbehandling?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har framför allt baserat detta svar på en nyligen publicerad systematisk översikt från The Cochrane Collaboration. Denna översikt inkluderar sex randomiserade kontrollerade studier som berör manuellt lymfdränage som tilläggsbehandling till kompressionsbehandling vid bröstcancerrelaterat lymfödem. Utöver denna systematiska översikt så har vi identifierat två randomiserade kontrollerade studier som publicerats efter att den systematiska översiktens sökning utfördes. Alla studier är små och totalt ingår 208 patienter i den systematiska översikten samt 95 respektive 57 patienter i de två ytterligare studierna. Behandlingsstrategi och uppföljningstid varierar mellan de olika studierna, men generellt är uppföljningen gjord inom fyra veckor från behandlingsstart, vilket hindrar slutsatser kring långtidseffekter.

Sammantaget drar författarna slutsatsen att manuellt lymfdränage som tillägg till kompressionsbehandling är säkert att använda, men att den ödemminskande effekten av detta tillägg är osäker. Eventuellt har manuellt lymfdränage en större effekt hos patienter med mindre ödemvolym vid behandlingsstart.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2015-06-09.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Ezzo J, Manheimer E, McNeely ML, Howell DM, Weiss R, Johansson KI, et al. Manual lymphatic drainage for lymphedema following breast cancer treatment. Cochrane Database Syst Rev 2015;5:CD003475. 

Randomiserade kontrollerade studier

Dayes IS, Whelan TJ, Julian JA, Parpia S, Pritchard KI, D'Souza DP, et al. Randomized trial of decongestive lymphatic therapy for the treatment of lymphedema in women with breast cancer. J Clin Oncol 2013;31:3758-63.

Bergmann A, da Costa Leite Ferreira MG, de Aguiar SS, de Almeida Dias R, de Souza Abrahao K, Paltrinieri EM, et al. Physiotherapy in upper limb lymphedema after breast cancer treatment: a randomized study. Lymphology 2014;47:82-91.


Publiceringsdatum

2015-07-02

Programchef

Jan Liliemark

Ansvarig utredare

Elin Engdahl

Jessica Dagerhamn, samordnare, jessica.dagerhamn@sbu.se

Övriga medarbetare

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-07-02
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/lymfdranage

Litteratursökning

Litteratursökning tom 150609

Databaser
PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, Embase via embase

Söktermer

PubMed via NLM 2015-06-09

 

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

Lymphedema[Mesh] OR Lymphedema[Title/Abstract] OR ”arm edema”[Title/Abstract] OR bcrl[Title/Abstract]

11 224

Intervention:

2.     

"manual lymphatic drainage"[Title/Abstract] OR "manual lymph drainage"[Title/Abstract] OR "mld"[Title/Abstract]

2 170

Study types:

3.     

"Randomized Controlled Trial" [Publication Type]

288 651

Limits:

4.     

("2013-01-01"[Date - Publication] : "2015-06-09"[Date - Publication])

Skriv text..

Final

#1 AND #2 AND #3 AND #4

6

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in
the MeSH hierarchy

[MAJR] = MeSH Major Topic

[TIAB] = Title or abstract

[TI] = Title

[AU] = Author

[TW] = Text Word

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cohrane Library via Wiley 2015-06-09

 

 

Search terms

Items found

Population:

1.   

Lymphedema or "arm edema" or bcrl:ti,ab,kw

445

Intervention:

2.     

"manual lymphatic drainage" or "manual lymph drainage" or "mld"

246

Combined sets

3.     

#1 AND #2

56

Study types:

4.     

Trials

45

5.     

Cochrane reviews

4

Limits:

6.     

Publication year 2013-2015

9+1

Final

#3 / Trials (published 2013- )

9

 

#3 / Cochrane reviews (published 2013- )

1

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[AU] = Author

[MAJR] = MeSH Major Topic

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in
the MeSH hierarchy

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

[TI] = Title

[TIAB] = Title or abstract

[TW] = Text Word

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

CRM = Method Studies

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

HTA = Health Technology Assessments

 

 

Embase via embase.com 2015-06-09

   Manuellt lymfdränage

 

Search terms

Items found

Population:

7.   

  'arm edema'/exp OR 'arm edema' OR 'lymphedema'/exp OR 'lymphedema'

17 005

8.     

'breast cancer-related lymphedema' OR 'bcrl'

334

9.     

#1 OR #2 AND [2013-2015]/py

2 898

Intervention:

10.  

'manual lymphatic drainage':ab OR 'manual lymph drainage':ab OR 'mld':ab

3 274

11.  

#4 AND [2013-2015]/py

621

Study types:

12.  

'controlled clinical trial'/exp

490 573

13.  

#6 AND [2013-2015]/py

63 430

Limits:

14.  

[humans]/lim AND [embase]/lim

Skriv text..

Final

#3 AND #5 AND #7 AND [humans]/lim AND [embase]/lim

7

/de= Term from the EMTREE controlled vocabulary

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

/mj = Major Topic

:ab = Abstract

:au = Author

:ti = Article Title

:ti:ab = Title or abstract

* = Truncation

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad