Intravenös laserbehandling

Intravenös laserbehandling är en variant av lågenergilaserbehandling som introducerades som klinisk behandlingsmetod av hjärt- och kärlsjukdomar av ryska forskare under 1980-talet. Metoden sägs ge positiv effekt vid en rad olika tillstånd, såsom allergier, olika smärttillstånd, depression, utbrändhet och borrelia. Metoden används inte i rutinmässig hälso- och sjukvård, utan erbjuds i Sverige vid ett så kallat holistiskt rehabiliteringscenter där patienten själv står för kostnaden.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapligt stöd för att metoden intravenös laserbehandling har effekt vid olika sjukdomstillstånd?

Frågeställare: Tillsynsläkare, Inspektionen för vård och omsorg

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. SBU:s upplysningstjänst har identifierat tre primärstudier. Dessa har undersökt tillstånden schizofreni, juvenil idiopatisk artrit och myofasciellt syndrom i skuldra. Primärstudierna har dock inte kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2019-06-11
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201912
Diarienr: SBU 2019/108
https://www.sbu.se/ut201912

Innehållsdeklaration

    Utvärdering av ny/etablerad metod
✓ Strukturerad litteratursökning
    Strukturerad och uttömmande litteratursökning
✓ Relevansgranskning*
✓ Kvalitetsgranskning*
    Sammanvägning av resultat
    Evidensgradering gjord av SBU
    Evidensgradering gjord externt
    Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
    Framtagen i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkat
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
    Sociala aspekter
    Granskad av SBU:s kvalitetsgrupp
    Granskad av SBU:s råd
    Godkänd av SBU:s nämnd

* Utfördes av en enskild person, det vill säga ej oberoende granskning av två personer.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Laura Lintamo (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad