Behandling av urininkontinens

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Utvärderingens syfte

Syftet har varit att utvärdera behandlingen vid de kliniskt mest vanliga inkontinensformerna hos vuxna. Rapporten behandlar också förekomst av sjukdomen i förhållande till ålder och kön, olika diagnosmetoder, organisation och utbildning samt kostnads-effektanalyser.

Tillvägagångssätt

Systematisk litteraturöversikt.

Insamling av primärdata

En rapport från US Department of Health and Human Services (AHCPR-rapporten, 1996) har i valda delar legat till grund för arbetet. Projektgruppen har genomfört en förnyad granskning av litteraturen i denna rapport. Gruppen har också gjort en omfattande systematisk genomgång av litteraturen dels för att komplettera den amerikanska rapporten för tiden efter 1996 dels för att täcka in områden som ej behandlas i AHCPR-rapporten. Redovisningen av ekonomi och organisation bygger delvis på ny analys och utredningar i projektgruppen.

Utgångspunkt för urval av data

I rapporten definieras regelbunden inkontinens som läckage minst en gång per vecka. Vetenskapliga arbeten har bedömts enligt en speciell kvalitetsmall för varje kapitel.

Genomgång av publikationen

Samtliga kapitel och citerad litteratur har genomgått omfattande diskussion i hela gruppen. Viss nyckellitteratur har granskats av två skilda medlemmar i gruppen. Manuskriptet har reviderats av fem externa granskare. Det har behandlats i SBU-rådet och i SBU:s styrelse.

Citera denna SBU-rapport: SBU. Behandling av urininkontinens. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 143. ISBN 91-87890-56-9.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2000-01-01
Rapportnr: 143