Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Behandling av urininkontinens

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Publicerad: Rapportnr: 143

Utvärderingens syfte

Syftet har varit att utvärdera behandlingen vid de kliniskt mest vanliga inkontinensformerna hos vuxna. Rapporten behandlar också förekomst av sjukdomen i förhållande till ålder och kön, olika diagnosmetoder, organisation och utbildning samt kostnads-effektanalyser.

Tillvägagångssätt

Systematisk litteraturöversikt.

Insamling av primärdata

En rapport från US Department of Health and Human Services (AHCPR-rapporten, 1996) har i valda delar legat till grund för arbetet. Projektgruppen har genomfört en förnyad granskning av litteraturen i denna rapport. Gruppen har också gjort en omfattande systematisk genomgång av litteraturen dels för att komplettera den amerikanska rapporten för tiden efter 1996 dels för att täcka in områden som ej behandlas i AHCPR-rapporten. Redovisningen av ekonomi och organisation bygger delvis på ny analys och utredningar i projektgruppen.

Utgångspunkt för urval av data

I rapporten definieras regelbunden inkontinens som läckage minst en gång per vecka. Vetenskapliga arbeten har bedömts enligt en speciell kvalitetsmall för varje kapitel.

Genomgång av publikationen

Samtliga kapitel och citerad litteratur har genomgått omfattande diskussion i hela gruppen. Viss nyckellitteratur har granskats av två skilda medlemmar i gruppen. Manuskriptet har reviderats av fem externa granskare. Det har behandlats i SBU-rådet och i SBU:s styrelse.

Citera denna SBU-rapport: SBU. Behandling av urininkontinens. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 143. ISBN 91-87890-56-9.

Projektgrupp

  • Rentzhog L (ordförande)
  • Hellström A-L
  • Kinn A-C
  • Lamnevik G
  • Lindehall B
  • Milsom I
  • Månsson L
  • Norrlander M
  • Samuelsson E
  • Ulmsten U
Sidan publicerad