Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Rutinmässig ultraljudsundersökning under graviditet

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Publicerad: Rapportnr: 139

Utvärderingens syfte

Att undersöka den medicinska nyttan av rutinmässig ultraljudsundersökning under graviditet samt risker för kvinnan och barnet, såväl fysiska risker på kort och lång sikt som psykisk påverkan. Även en redogörelse för vidhängande kostnader skulle ingå. Uppdraget kom från regeringen.

Tillvägagångssätt

Systematisk litteratursökning och kritisk granskning av materialet.

Insamling av data

Systematisk sökning av relevanta databaser, främst Medline. För psykologiska och etiska aspekter gjordes sökningar även i databaserna PsycInfo, Bioethics, Cinahl, Spriline och Swemed. Dessutom har tidskrifter och rapporter inom området löpande bevakats samt referenslistor i viktiga arbeten granskats.

Granskning av manuskriptet

Intern genomgång av projektgruppen, SBU:s styrelse och vetenskapliga råd samt extern granskning av tre experter inom ämnesområdet.

Projektgrupp

 • Hagenfeldt K
 • Alton V
 • Axelsson O
 • Blennow M
 • Bojö F
 • Bygdeman M
 • Crang-Svalenius E
 • Jörgensen C
 • Lagercrantz H
 • Marké L-Å
 • Marsál K
 • Salvesen K
 • Valentin L
 • Wistrand-Lavotha A
Sidan publicerad