Ont i magen – metoder för diagnos och behandling av dyspepsi

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Utvärderingens syfte

Målsättningen med rapporten var i första hand att redovisa en kritisk granskning av kunskapsunderlaget för behandling av dyspepsi (upplevda besvär från övre delen av matsmältningsorganen).

Tillvägagångssätt

Strukturerad litteraturgranskning av vetenskapliga artiklar, kostnadsberäkningar, enkäter, beslutsträdsanalyser.

Insamling av primärdata

Systematisk litteraturgenomgång, inklusive databaser, genomgång av referenslistor, viss handsökning. Urvalet baserat på protokollsdefinierade kriterier. Litteraturen begränsad till tiden 1966 till juni 1999.

Utgångspunkt för urval av data

Randomiserade kontrollerade studier.

Genomgång av publikationen

Projektgruppen, SBU:s styrelse och expertråd samt en extern granskningsgrupp. Litteraturen har granskats av minst två medlemmar i projektgruppen.

Rapportens innehåll

SBU har med hjälp av en projektgrupp kritiskt granskat kunskapsunderlaget för utredning och behandling av dyspepsi (matsmältningsrubbningar) avseende se faktaruta 1. Vetenskapliga bevis för samband mellan individens infektion av Helicobacter pylori och dyspeptiska sjukdomar samt magsäckscancer har också utvärderats. Vidare presenteras en skattning av samhällets kostnader för dyspepsi, liksom en analys av alternativa beslutsvägar för utredning och behandling av dyspepsi.

DYSPEPSI: Samlingsbegrepp för besvär från övre delen av buken

ULCUSSJUKDOM: Sår i magsäcken eller i tolvfingertarmen

GASTROESOFAGEAL REFLUXSJUKDOM: Uppstötning av saltsyra eller annat innehåll från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och säte för ytliga sårbildningar (esofagit)

FUNKTIONELL DYSPEPSI: Samlingsbegrepp för magbesvär, som inte orsakats av organisk sjukdom, exempelvis ulcus och esofagit.

Citera denna SBU-rapport: SBU. Ont i magen – metoder för diagnos och behandling av dyspepsi. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 150. ISBN 91-87890-66-6.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2000-01-01
Rapportnr: 150