Att förebygga sjukdom med antioxidanter

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Utvärderingens syfte

var att göra en systematisk litteraturgenomgång rörande sambandet mellan intag av antioxidanter genom kosten eller som kosttillskott (piller)och förekomsten av olika sjukdomar som kan tänkas ha samband med oxidativa processer i kroppen. Cirka 1 300 studier har granskats.

De inkluderade antioxidanterna är: askorbinsyra (C-vitamin), tokoferol (E-vitamin), betakaroten, selen samt ubikonon (Q10).

De sjukdomar som ingår i genomgången är hjärtkärlsjukdom, diabetes, de vanligaste formerna av cancer, ögonsjukdomar, neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar samt reumatoid artrit.

I en inledande del beskrivs syrets kemiska verkan i kroppen samt kroppens försvarssystem, där antioxidanterna ingår, förändringarna i kostvanor genom tiderna, effekterna på antioxidantinnehållet av lagring och tillagning av matvaror, försäljningen av vitamin- och mineralpreparat samt ett avsnitt om metodologiska problem.

Resultaten av genomgången är att man inte har kunnat påvisa ett klart samband mellan antioxidanter och sjukdomsfrekvens. Ett visst samband mellan intag av frukt och grönsaker samt framförallt magtarmkanalens cancertyper har dock konstaterats. Renframställda antioxidanter i piller eller kapslar har inte visats ha några positiva effekter de kan t o m vara skadliga i höga doser. C-vitamin tycks dock något kunna lindra förloppet vid förkylning.

Tillvägagångssätt

Systematisk litteraturöversikt.

Insamling av data

Systematisk genomgång av relevanta databaser, främst MEDLINE, genomgång av referenslistor.

Inklusionskriterier

Urvalet är baserat på i förhand fastställda kriterier: Alla originalstudier har medtagits av relationen mellan de aktuella antioxidanterna och de inkluderade sjukdomarna hos människor. All relevant litteratur som publicerats under perioden 19891996. Viss litteratur från 1997 har även medtagits. Sammanlagt har cirka 1 300 studier granskats.

Genomgång av publikationen

De inkluderade studierna har granskats av tre olika bedömare inom projektgruppen. Manusförslag till rapporten har granskats av projektgruppens medlemmar, SBU:s styrelse och expertgrupp samt av två externa granskare, Larsson L G, Sandström B M.

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 1997-01-01
Rapportnr: 135 (3 vol)