Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Att förebygga karies

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Kariessjukdomen är fortfarande ett hälsoproblem för många barn och ungdomar i Sverige. Även vuxna kan fortfarande ha stora vårdbehov pga karies, speciellt de som inte omfattades av förebyggande vård som unga. Metoderna för att förebygga karies förefaller enkla men oenigheten om deras effekt är stor i den vetenskapliga litteraturen och det finns praxisskillnader i tandvården. I rapporten \"Att förebygga karies\" granskas systematiskt och kritiskt det vetenskapliga underlaget för de olika metodernas förebyggande effekt.

Metod

Granskningsgruppen genomförde en systematisk litteratursökning i databaserna Medline och Cochrane Library fram till oktober 2001 samt granskade referenslistorna i identifierade studier. Studier som uppfyllde på förhand ställda kvalitetskrav för högt och medelhögt bevisvärde användes som underlag för rapportens slutsatser.

Resultat

Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att daglig användning av tandkräm med fluor är effektivt för att förebygga karies i de permanenta tänderna hos barn och ungdomar. Tandkräm med högre fluorkoncentration (1 500 ppm) ger större effekt än tandkräm med 1 000 ppm.

Fluorsköljning dagligen, varje vecka eller var fjortonde dag kan minska kariesförekomsten hos barn och ungdomar men har ingen tilläggseffekt vid daglig användning av fluortandkräm.

Professionell behandling med fluorlack minst två gånger årligen har kariesförebyggande effekt på unga permanenta tänder också vid samtidig användning av fluortandkräm.

Fluorinnehållande preventionsprogram har en kariesförebyggande effekt hos barn och ungdomar.

Fissurförsegling med resinbaserade material har kariesförebyggande effekt.

Kunskapsunderlaget är alltför otillräckligt för att några slutsatser ska kunna dras om den kariesförebyggande effekten av fluortabletter, sorbitol och xylitol i tuggummi och sötsaker samt hur det kariesförebyggande arbetet ska läggas upp för grupper med särskilda behov. Studier av tillräckligt högt bevisvärde saknas för att den hälsoekonomiska effekten av kariesförebyggande åtgärder ska kunna bedömas.

Citera denna SBU-rapport: SBU. Att förebygga karies. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2002. SBU-rapport nr 161. ISBN 91-87890-81-X.

Projektgrupp

 • Susanna Axelsson (projektsamordnare)
 • Helena Dahlgren
 • Göran Hammarsjö
 • Anna-Karin Holm (ordförande)
 • Carina Källestål
 • Folke Lagerlöf
 • Peter Lingström
 • Ingegerd Mejàre
 • Gunilla Nordenram
 • Anders Norlund
 • Lars G Petersson
 • Åsa Svensson (projektassistent)
 • Birgitta Söder
 • Svante Twetman

Patientversion

Faktablad om karies

När det gäller information om hur man kan förebygga karies, tog SBU 2003 fram ett nedladdningsbart dokument med patientinformation. Detta faktablad är nu uppdaterat och finns förutom på svenska på 11 språk.

Läs patientversionen
Sidan publicerad