Akupunktur efter stroke

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Alerts bedömning  

Version: 2

Metod och målgrupp

Akupunktur är en vetenskapligt väldokumenterad metod för smärtlindring. Metoden har också prövats vid andra sjukdomstillstånd, däribland stroke. Syftet med akupunkturbehandling efter stroke är att förbättra rörelseförmågan i försvagade kroppsdelar samt den drabbades funktioner i det dagliga livet såsom möjligheten att självständigt klara personlig hygien och påklädning. Cirka 30 000 personer i Sverige insjuknar årligen i stroke. Av dessa uppskattas en tredjedel utgöra potentiell målgrupp för akupunkturbehandling under rehabiliteringsfasen efter en stroke.

Patientnytta och biverkningar

I en systematisk översikt från år 2002 ingår 14 randomiserade studier, varav tre från Sverige. Studierna omfattade totalt 1 213 patienter. Många av studierna var små och studiekvaliteten låg. Mest gynnsamma effekter av akupunktur fann man i de studier där den som bedömde resultatet kände till vilken behandling patienten fått. I flera stora prövningar med högre studiekvalitet uppmättes ingen skillnad i effekt mellan akupunktur- och kontrollgrupp. En metaanalys av samtliga resultat visade ingen skillnad mellan grupperna i effekt på den motoriska förmågan hos patienterna. En viss gynnsam effekt visades dock i akupunkturgruppen när det gällde att klara aktiviteter i det dagliga livet. Rapporter om biverkningar är mycket sällsynta i strokestudierna, men har rapporterats efter akupunkturbehandling av andra tillstånd.

Kostnader och kostnadseffektivitet

Inga kostnadseffektivitetsstudier har identifierats. Kostnaden för behandling med akupunktur av 100 strokepatienter uppskattas till 1−1,5 miljoner kronor.

Kunskapsläge

Det finns ett stort antal randomiserade studier av akupunktur efter stroke men studieresultaten skiljer sig åt och slutsatserna om effekten är trots allt osäkra (Evidensstyrka 2)*. Det finns ingen dokumentation om kostnadseffektivitet (Evidensstyrka 4b)*. Kostnaden per behandling är relativt hög. Innan bättre vetenskapligt underlag föreligger bör akupunktur inte ingå rutinmässigt i strokerehabilitering utan testas vidare i väl upplagda studier.

* Detta är en gradering av styrkan i det vetenskapliga underlag som en slutsats grundas på. Graderingen görs i fyra nivåer; Evidensstyrka 1 = starkt , Evidensstyrka 2 = måttligt, Evidensstyrka 3 = begränsat, Evidensstyrka 4 = otillräckligt (4a = otillräckligt men saknas inte helt, 4b = saknas helt).

Detta är Alertrådets sammanfattning och bedömning av kunskapsläget. Den bygger på en rapport som utarbetats vid SBU i samarbete med Kjell Asplund, professor, tidigare: SBU och Medicinkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, nu: överdirektör, Socialstyrelsen, Stockholm. Rapporten har granskats av Mona Britton, professor, SBU, Stockholm.

SBU Alert bedrivs i samverkan med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Landstingsförbundet.

Citera denna SBU Alert-rapport: SBU Alert. Akupunktur efter stroke. Version 2. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2003. http://www.sbu.se

Ladda ner rapport

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2000-03-21
Reviderad: 2003-11-21
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan reviderad