Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Akupunktur efter stroke

Lästid: ca 2 min Publicerad: Uppdaterad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Publicerad: Uppdaterad: 2003-11-21

Alerts bedömning  

Version: 2

Metod och målgrupp

Akupunktur är en vetenskapligt väldokumenterad metod för smärtlindring. Metoden har också prövats vid andra sjukdomstillstånd, däribland stroke. Syftet med akupunkturbehandling efter stroke är att förbättra rörelseförmågan i försvagade kroppsdelar samt den drabbades funktioner i det dagliga livet såsom möjligheten att självständigt klara personlig hygien och påklädning. Cirka 30 000 personer i Sverige insjuknar årligen i stroke. Av dessa uppskattas en tredjedel utgöra potentiell målgrupp för akupunkturbehandling under rehabiliteringsfasen efter en stroke.

Patientnytta och biverkningar

I en systematisk översikt från år 2002 ingår 14 randomiserade studier, varav tre från Sverige. Studierna omfattade totalt 1 213 patienter. Många av studierna var små och studiekvaliteten låg. Mest gynnsamma effekter av akupunktur fann man i de studier där den som bedömde resultatet kände till vilken behandling patienten fått. I flera stora prövningar med högre studiekvalitet uppmättes ingen skillnad i effekt mellan akupunktur- och kontrollgrupp. En metaanalys av samtliga resultat visade ingen skillnad mellan grupperna i effekt på den motoriska förmågan hos patienterna. En viss gynnsam effekt visades dock i akupunkturgruppen när det gällde att klara aktiviteter i det dagliga livet. Rapporter om biverkningar är mycket sällsynta i strokestudierna, men har rapporterats efter akupunkturbehandling av andra tillstånd.

Kostnader och kostnadseffektivitet

Inga kostnadseffektivitetsstudier har identifierats. Kostnaden för behandling med akupunktur av 100 strokepatienter uppskattas till 1−1,5 miljoner kronor.

Kunskapsläge

Det finns ett stort antal randomiserade studier av akupunktur efter stroke men studieresultaten skiljer sig åt och slutsatserna om effekten är trots allt osäkra (Evidensstyrka 2)*. Det finns ingen dokumentation om kostnadseffektivitet (Evidensstyrka 4b)*. Kostnaden per behandling är relativt hög. Innan bättre vetenskapligt underlag föreligger bör akupunktur inte ingå rutinmässigt i strokerehabilitering utan testas vidare i väl upplagda studier.

* Detta är en gradering av styrkan i det vetenskapliga underlag som en slutsats grundas på. Graderingen görs i fyra nivåer; Evidensstyrka 1 = starkt , Evidensstyrka 2 = måttligt, Evidensstyrka 3 = begränsat, Evidensstyrka 4 = otillräckligt (4a = otillräckligt men saknas inte helt, 4b = saknas helt).

Detta är Alertrådets sammanfattning och bedömning av kunskapsläget. Den bygger på en rapport som utarbetats vid SBU i samarbete med Kjell Asplund, professor, tidigare: SBU och Medicinkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, nu: överdirektör, Socialstyrelsen, Stockholm. Rapporten har granskats av Mona Britton, professor, SBU, Stockholm.

SBU Alert bedrivs i samverkan med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Landstingsförbundet.

Citera denna SBU Alert-rapport: SBU Alert. Akupunktur efter stroke. Version 2. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2003. http://www.sbu.se

Sidan uppdaterad