Psykodynamisk terapi vid depression, ångest, funktionella somatiska tillstånd och personlighetssyndrom

Har psykodynamisk terapi (PDT) empiriskt stöd för behandling vid symtom på depression, ångest, funktionella somatiska tillstånd och vid personlighetssyndrom? Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt av översikter publicerad i World psychiatry 2023, av Falk Leichsenring med flera.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2024_03 Diarienr: SBU 2024/211 https://www.sbu.se/2024_03

SBU kommenterar en översikt som kommit fram till att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att psykodynamisk terapi (PDT) kan minska symtom vid en rad olika diagnoser; depression, ångestsyndrom, funktionella somatiska tillstånd och personlighetssyndrom.

Brister i metoden gör dock att det finns en större osäkerhet i översiktens slutsatser än vad författarna framhåller, menar SBU.

Enligt SBU:s bedömning förändrar denna översikt inte kunskapsläget nämnvärt för PDT vid depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för användning av PDT vid dessa diagnoser gäller sedan år 2021. Här ingår PDT vid:

  • lindrig till medelsvår egentlig depression
  • paniksyndrom (lägsta prioritet)
  • social fobi (lägsta prioritet)
  • generaliserat ångestsyndrom, GAD (endast i forskning)
  • posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (endast i forskning)

Översikten som SBU nu kommenterat är en så kallad ”umbrella review”, som sammanställer resultat från flera systematiska översikter inom ett ämnesområde. Metoden bakom ”översikter av översikter” kan innebära både för- och nackdelar – läs mer om dessa i vår rapport.

Kommenterad systematisk översikt:

Leichsenring F, Abbass A, Heim N, Keefe JR, Kisely S, Luyten P, et al. The status of psychodynamic psychotherapy as an empirically supported treatment for common mental disorders - an umbrella review based on updated criteria. World Psychiatry. 2023;22(2):286-304. Available from: https://doi.org/10.1002/wps.21104.

Publicerad: 2023-05-09

Senaste sökning: december 2022

Sidan publicerad