Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Om hantering av hot och våld inom psykiatrin

Det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med prevention, riskbedömning och hantering av hot och våld inom psykiatrin. Här finns kunskapsluckor inom vården av såväl vuxna som unga patienter. Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i fem kommentarer till den rapport som ligger till grund för brittiska riktlinjer på området.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

SBU:s kommentarer

 • Inom psykiatrin används ibland lugnande läkemedel för att stoppa en våldsam patient från att skada andra eller sig själv. SBU finner behov av mer forskning för att möjliggöra val av lämpligt preparat vid sådan akut sedering.
  Läs rapporten Hantering av hot och våld inom psykiatri – val av läkemedel för sedering i akuta situationer
 • Vad gäller riskfaktorer för våldsamt eller aggressivt beteende framgår att den kommenterade rapporten funnit ett antal sådana, bland annat tidigare våldsamt beteende. Psykossjukdom som diagnostiseras sent i livet utgör en riskfaktor inom slutenvård liksom schizofreni. Inom öppenvården medför användning av droger och om patienten själv tidigare i livet har blivit utsatt för våld en ökad risk för våldsamt beteende.
  Läs rapporten ”Hantering av hot och våld inom psykiatri – riskfaktorer för våld och aggression

 • Inom psykiatrin används en rad olika skattningsinstrument för att förutsäga risken för våld och aggressivt beteende. Vissa av dessa metoder kan innebära en säkrare bedömning än de ostrukturerade, kliniska bedömningar som görs av läkare och annan vårdpersonal. Av de instrument som utvärderats i rapporten bedömdes Brøset Violence Checklist, BVC, erbjuda bäst balans mellan sensitivitet och specificitet.
  Läs rapporten Hantering av hot och våld inom psykiatri – skattning av risk för våld och aggressivitet
 • Vad gäller hantering av hot och våld från unga psykiatripatienter saknas underlag för säkra slutsatser. Den rapport som kommenteras betonar samarbetet med patientens vårdnadshavare men även att vårdpersonal behöver ha fullgoda kunskaper om vad som gäller vid exempelvis tvångsvård.
  Läs rapporten Hantering av hot och våld inom psykiatri – riskfaktorer, riskbedömning och hanteringsstrategier för unga
 • Det saknas vetenskapligt underlag för att kunna bedöma om de åtgärder som idag används för att förebygga hot och våld verkligen är effektiva. Till de strategier som utvärderats i den kommenterade rapporten hör särskild tillsyn av patienten, ändring av den fysiska miljön, särskilt framtagna krisplaner samt personalutbildning och hanteringsstrategier. 
  Läs rapporten Hantering av hot och våld inom psykiatri – förebyggande åtgärder
 • Kunskapsunderlaget för icke-farmakologisk hantering av akuta och icke-akuta våldssituationer är otillräckligt. Ett problem är att det sällan är etiskt försvarbart att genomföra studier som kan ge säkra resultat – exempelvis på slumpvis valda, våldsamma patienter. Forskningen försvåras också av att hanteringen av hot och våld ser olika ut i olika länder. 
  Läs rapporten Hantering av hot och våld inom psykiatri – interventionsstrategier vid pågående våldshändelser

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Mer kunskap behövs om metoder mot hot och våld i psykiatrin

Förebyggande av våld i psykiatrin och metoder för att avbryta pågående våldshandlingar är bristfälligt studerat, enligt brittiska litteraturöversikter som SBU har granskat. När det gäller att bedöma risken för nära förestående våld och aggressivt beteende verkar ett av tre vetenskapligt testade formulär ha bättre känslighet och träffsäkerhet än de andra.

Läs mer
Sidan publicerad