Linsextraktion vid primärt kroniskt trångvinkelglaukom

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från Cochrane Collaboration. Översiktens författare utvärderade effekten av linsextraktion i jämförelse med andra behandlingar för patienter med primärt kroniskt trångvinkelglaukom.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2021_04 Diarienr: SBU 2021/247 https://www.sbu.se/2021_04

Översiktens frågeställning

Vilken effekt har linsextraktion vid primärt kroniskt trångvinkelglaukom?

Kommenterad systematiska översikt

Ong AY, Ng SM, Vedula SS, Friedman DS. Lens extraction for chronic angle-closure glaucoma. Cochrane Database Syst Rev. 2021;3(3):Cd005555. Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD005555.pub3.

Publicerad: 2021-03-24

Senaste sökning: 2019-12-13

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Linskirurgi möjlig fördel vid ovanligt glaukom

Glaukom är ett samlingsnamn för flera olika ögonsjukdomar. Vid så kallat trångvinkelglaukom, som är ett ganska sällsynt tillstånd i Sverige och betydligt vanligare i Asien, ökar trycket i ögat till följd av att regnbågshinnan hindrar avflödet av kammarvätska. Om flödet blockeras helt uppstår akut glaukom.

Läs artikeln
Sidan publicerad