Underlag till nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar

SBU har samarbetat med Socialstyrelsen i framtagandet av kunskapsunderlag till de nationella riktlinjerna för vård vid ätstörningar. SBU har sammanlagt tagit fram 25 kunskapsunderlag om effekt av olika åtgärder, samt sex hälsoekonomiska underlag för olika åtgärder.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

I respektive underlag presenteras effekten av en viss åtgärd vid ett visst tillstånd, baserat på det forskningsunderlag som finns för det så kallade tillstånds- och åtgärdsparet (TÅ-par). För varje tillstånd kan det finnas flera olika åtgärder, vilka redovisas som olika TÅ-par (se listan nedan).

Det är Socialstyrelsen som har valt vilka ut vilka TÅ-par som ska ingå i riktlinjerna, och vilka av dessa som SBU ska ta fram ett vetenskapligt underlag för. Det är Socialstyrelsen som prioriterar och rangordnar rekommendationerna i riktlinjerna.

Samtliga vetenskapliga underlag som ingår i riktlinjerna för vård vid ätstörning finns på Socialstyrelsens hemsida, som en bilaga till riktlinjerna. De vetenskapliga underlag som SBU lämnat till Socialstyrelsen finns även tillgängliga via SBU:s funktionsbrevlåda (underlagnr@sbu.se) – ange diarienummer SBU 2022/313. Socialstyrelsen har i vissa fall gjort redaktionella ändringar i underlagen efter överlämnandet.

Syfte

Att ta fram vetenskapliga underlag och hälsoekonomiska underlag för ett antal Tillstånds- och Åtgärdspar (TÅ-par) till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar.

Bakgrund

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar. Riktlinjerna vänder sig framför allt till beslutsfattare i hälso- och sjukvården och omfattar olika typer av rekommendationer, exempelvis om organisation och olika patientnära interventioner. SBU har tagit fram vetenskapliga underlag för 25 av de ingående frågeställningarna, samt sex hälsoekonomiska underlag (TÅ-par). Underlagen har använts vid Socialstyrelsens prioriteringsarbete, det vill säga framtagandet av de rangordnade rekommendationer som ingår i riktlinjerna.

Metod

Systematiska litteratursökningar har genomförts utifrån de frågeställningar som Socialstyrelsen har definierat. Litteraturen har granskats av två personer oberoende av varandra avseende relevans och risk för systematiska fel. Slutligen har de studier som är relevanta samt har låg eller måttlig risk för bias sammanvägts och det sammanvägda resultatet har evidensgraderats.


Resultat

Nedan redovisas de TÅ-par som SBU har tagit fram vetenskapliga underlag för. De vetenskapliga underlagen finns tillgängliga på Nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar - Socialstyrelsen.

Projektgrupp

SBU

 • Fredrik Tholander, samordnande projektledare
 • Lina Leander, projektledare
 • Göran Bertilsson, projektledare
 • Carl Gornitzki, informationsspecialist
 • Jenny Stenman, projektadministratör
 • Jonas Bergström, projektägande chef
 • Therese Eriksson, hälsoekonom
 • Martina Lundqvist, hälsoekonom
 • Anna Ringborg, hälsoekonom

Sakkunniga

 • Ata Ghaderi, Professor psykolog, Karolinska Institutet.
 • Magnus Sjögren, överläkare i psykiatri, lektor, Umeå Universitet.
 • Katarina Lindstedt, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, PhD, Ätstörningsmottagningen, Region Örebro.
 • Louise Karjalainen, legitimerad psykolog, PhD.
Sidan publicerad