Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) för att bedöma ungdomars risk för återfall i våld eller annan kriminalitet avseende flera utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Mer forskning behövs om effekterna av att använda risk- och behovsbedömningsmetoder i en svensk kontext. Exempelvis behöver effekt på återfall i våld och annan kriminalitet studeras för beräkning av ekonomiska konsekvenser. Fler prospektiva studier, där risk- och behovsbedömningar genomförs i praktisk verksamhet, behövs för att kunna studera metodernas påverkan på val av insatser och effekt på återfall i brott. Det är önskvärt att forskare analyserar resultaten utifrån statistiska metoder som kan granska effekterna av att använda risk- och behovsbedömningsmetoder såväl som av de interventioner som satts in efter att bedömningen genomförts samt kombinationen av dessa. Läs rapporten

Vad finns?

Risk för återfall i våld
Alla ungdomar, oavsett kön

tillförlitligheten för att AUC är minst 0,65 är måttlig
tillförlitligheten för att specificiteten är minst 0,71 är låg

Risk för återfall i något brott
Alla ungdomar, oavsett kön
tillförlitligheten för att AUC är minst 0,65 är måttlig
tillförlitligheten för att specificiteten är minst 0,71 är låg

I rapportens Kapitel 6 finns även redovisning av resultat och kunskapsluckor uppdelat på pojkar och flickor. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet: en systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU-rapport nr 303. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här